Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2002

Chefens stress påverkar de anställda – skillnader mellan könen

Den stressrelaterade ohälsan har ökat senaste åren och mycket av ohälsan tillskrivs faktorer i arbetslivet. Chefer har stort inflytande på de anställdas arbetsförhållanden och deras egen stress och ohälsa påverkar sannolikt de anställda.

I Peggy Bernins avhandling presenteras en studie genomförd i tre grupper varav en omfattar chefer i 24 länder. I fem rapporter har frågeformulär använts som bland annat belyser arbetsvillkor samt hanterandet av stress och påfrestningar. En studiebas om drygt 5000 medarbetare möjliggjorde jämförelser med tjänstemän och arbetare. Analyserna är gjorda i ett genusperspektiv.

Att chefer upplever högre psykologiska krav och har mer stimulans och mer att säga till om på arbetet stämde bra överens med tidigare studier, främst utländska. Resultaten visar att krav och stimulans är olika i olika företag. Däremot visar inte studien att coping – sättet att hantera stress och påfrestningar – skiljde sig mellan företag.

Studierna antyder en viss skillnad i upplevda krav mellan kvinnliga och manliga chefer vilket kan vara en konsekvens av den könssegregerade arbetsmarknaden. Ett av de mest slående resultaten är att kvinnliga och manliga chefer skiljer sig åt vad avser copingstrategier. Vid konflikter och orättvis behandling tar kvinnliga chefer med sig problemen hem och får i större utsträckning psykosomatiska symptom än sina manliga kolleger. Kvinnliga chefer visade sig även ha svårigheter att koppla av arbetet på sin fritid i jämförelse med manliga kolleger.

Socialt stöd är en viktig modererande faktor för psykosocial ohälsa och chefer har gott socialt stöd och större nätverk än icke chefer. Internationellt sett så uppger svenska chefer en mycket hög arbetstillfredsställelse och ett högt välbefinnande, såväl psykologiskt som fysiskt. Svenska chefer uppger även att de har hög egenkontroll, dvs har stor möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Sammanfattningsvis konfirmeras att chefer upplever höga krav men även att gynnsamma/hälsosamma faktorer modererar de höga kraven. Studien indikerar att kvinnliga chefer kan utgöra en riskfaktor för psykosocial ohälsa. Organisatoriska och kulturella faktorer är starkt bidragande till olikheter i chefers arbetsvillkor. Genusfrågor bedöms vara viktiga för en ökad jämlikhet i arbetsvillkor mellan kvinnliga och manliga chefer och föreslås få ökad betydelse i företagen.

Kontaktinformation
Avhandlingens titel: Managers working conditions: Stress and health
Författare:
Peggy Bernin, Institutionen för folkhälsovetenskap,
tel. 08-728 6976, mail: peggy.bernin@ipm.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera