Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2002

Miljömedvetenhet, moral och miljövänligt beteende

Betydelsen av värden, miljömedvetenhet och moral för miljövänligt beteende står i centrum för Annika Nordlunds doktorsavhandling om miljörelevant beteende. Även betydelsen av andra motiv och hinder såsom ekonomi, hälsa och vana har studerats.

Resultaten visar att kollektiva värden (att värdesätta det gemensammas bästa) och miljövärden (att värdesätta miljön för dess egen skull) samt en medvetenhet om att miljöproblem förekommer, aktiverar en personlig norm för beteendet. Den aktiverade personliga normen upplevs som en personligt moralisk skyldighet att agera miljövänligt.

Vidare fann Annika Nordlund att olika typer av miljövänligt beteende skiljde sig med avseende på hur viktiga olika motiv och hinder upplevdes vara. Den personliga ekonomin och hälsan samt om det specifika beteendet upplevdes vara enkelt att utföra eller vara en vana var viktiga motiv till miljövänligt beteende, utöver viljan att värna om miljön. En rad hinder för att utföra miljövänliga beteenden var också viktiga. Personlig ekonomi, bristande möjlighet, krav i tid och ansträngning och oviljan att förändra sina vanor var viktiga hinder för miljövänligt beteende. I en studie visades att valet av bil som färdmedel i hög grad var vanemässigt och inte ett medvetet val. Genom att låta personer inför varje resa tänka igenom vilka förhållanden som gällde för den resan och vilka olika alternativ till bil som fanns kunde bilanvändningen till en del minskas.

För att öka människors generella vilja att agera miljövänligt är det viktigt att aktualisera kollektiva och miljörelaterade värden och öka människors medvetenhet om miljöproblemen eftersom detta kan leda till att människor upplever en moralisk skyldighet att skydda miljö. För att stimulera specifika typer av miljövänligt beteende ska utöver miljömotiv även andra motiv som till exempel ekonomiska och hälsomässiga, lyftas fram. Det är också viktigt att eliminera de olika hinder som kan finnas för ett visst miljövänligt beteende.

Fredagen den 7 juni försvarar Annika Nordlund, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Environmentally Significant Behavior: Effects of Values, Norms, Attitudes, and Habits. Svensk titel: Miljörelevant beteende: Effekter av värden, normer, attityder och vanor.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i BVH-huset, Bt102.
Fakultetsopponent är Professor Bas Verplanken, Institutt for psykologi, Tromsö universitet, Norge.

Kontaktinformation
Annika Nordlund nås på:
Tel: 090-786 78 30
E-post: annika.nordlund@psy.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera