Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 maj 2002

Vart tar politiken vägen?

‘- Människor är idag politiskt engagerade på många olika sätt, men det är ett engagemang som inte tar sig uttryck i parti-medlemskap. Istället försöker man framförallt i sin vardag driva politiska frågor. Man sopsorterar, sparar energi, kon-sumerar politiskt och ringer den ansvarige politikern för bar-nens dagis. Det här är ett engagemang som inte syns i de flesta studier eftersom man oftast frågar om partipolitiskt intresse.

Vart tar politiken vägen?

– Människor är idag politiskt engagerade på många olika sätt, men det är ett engagemang som inte tar sig uttryck i parti-medlemskap. Istället försöker man framförallt i sin vardag driva politiska frågor. Man sopsorterar, sparar energi, kon-sumerar politiskt och ringer den ansvarige politikern för bar-nens dagis. Det här är ett engagemang som inte syns i de flesta studier eftersom man oftast frågar om partipolitiskt intresse.

Detta konstaterar sociolog Adrienne Sörbom i sin kommande avhandling vid Stockholms universitet. Utifrån ett litet antal längre intervjuer diskuterar hon hur man kan förstå det motsägelsefulla mönster som synts i statistiska undersökningar från de senaste decennierna. Där finns både ett tydligt ökat politiskt intresse och ett minskande medlemsantal i politiska partier och en del folkrörelser.

– När jag har talat med människor svarar de flesta nästan instinktivt att de inte är politiskt aktiva. Efter en stunds samtal visar det sig att de gör en mängd saker i sitt vardagsliv i syfte att påverka och förändra sam-hället. De är intresserade av samhället och tycker att man ska dra sitt strå till stacken. Fast de kallar det inte för politiskt engagemang.

Adrienne Sörbom har intervjuat människor födda i tre generationer, från 1920- 1950 och 1970-talen. De är medlemmar från Handelsan-ställdas förbund och Lärarförbundet. Ingen av de intervjuade valdes ut för att de var aktiva medlemmar utan slumpades fram ur medlemslis-torna.

Den förändring över tid som man kan utläsa ur intervjuerna är att poli-tik har blivit en viktigare del av vardagen. När de äldsta av de intervju-ade var unga befann sig politiken långt ifrån dem, det var något andra människor ägnade sig åt. Idag är politiken för alla de intervjuade, oav-sett ålder, något som de tycker att de både kan och bör vara delaktiga i. För de intervjuade lärarna tycks denna utveckling ha gått hand i hand med ökat faktiskt politiskt handlande, framförallt i vardagslivet.

– För de intervjuade medlemmarna från Handelsanställdas förbund har utvecklingen varit mer dubbel. Å ena sidan uttrycker även de att politik har blivit något mer görbart, något man kan vara delaktig i. Å andra sidan uttrycker de en förlust i tilltro. Trots allt fanns det en trygghet i uppfattningen att politikerna hade utvecklingen i sina händer och att man kunde lita på dem att de skulle kunna bygga ett bra samhälle.

Sammantaget kan den här utvecklingen innebära att det politiska enga-gemanget håller på att flytta bort från den parlamentariska arenan, in i vårt vardagsliv. På så sätt kommer politiken närmare människor. Där-emot är det inte säkert att de får mer makt. Eller att människor känner mer tilltro till politiker på grund av den här utvecklingen.

Doktorsavhandlingens titel: Vart tar politiken vägen? Individualisering, reflexivitet och görbarhet i det politiska engagemanget.

Disputationen äger rum lördag 1 juni kl. 13.00 i hörsal 5, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är docent Erik Amnå, Örebro universitet (ti-digare huvudsekreterare för Demokratiutredningen).

Adrienne Sörbom kan nås på 08 – 16 31 83 alternativt 070-777 37 08 eller e-post adrienne.sorbom@sociology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera