Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2002

Fokus på stavningen – problem för vuxna med läs- och skrivsvårigheter

Åsa Wengelin har studerat den skriftliga språkproduktionen hos vuxna med läs- och skrivsvårigheter med hjälp av så kallade “on-line-inspelningar” av skrift. Genom on-line inspelningar av skrivande registreras inte bara den färdiga texten utan allt som händer på tangentbordet under tiden texten skrivs och även när det sker. På så sätt studeras inte bara den färdiga texten utan även pauser och redigeringar. Resultaten visar att denna grupp hakar upp sig på stavningsproblematiken och även att de använder ett begränsat ordförråd som i huvudsak överensstämmer med deras tal.

Forskningen om läs- och skrivsvårigheter har hittills fokuserat huvudsakligen på läsning medan vi vet ganska lite om skrivande hos personer med läs- och skrivsvårigheter. Huvudfrågorna i Åsa Wengelins avhandling är hur de skrivsvårigheter vi ser på ytan är relaterade till produktionsprocessen och hur vi kan lära oss mer om skrivsvårigheter genom att studera produktionsprocessen. Hon jämför även vissa aspekter av de vuxnas skrivna produktion med deras talade. En grupp normalhörande vuxna med läs- och skrivsvårigheter har undersökts och jämförts med en barndomsdöv grupp och en hörande kontrollgrupp.

Alla försökspersoner har skrivit fem texter var om olika ämnen och alla hörande försökspersoner har också fått utföra samma några av dessa uppgifter i tal. Resultaten visar att personerna med läs- och skrivsvårigheter som väntat gjorde mer stavfel än de andra grupperna. Det visade sig också att de här personerna var väldigt fokuserade på just stavning. De gjorde många pauser inne i ord – vilket inte kontrollpersonerna eller de döva gjorde. Vidare handlade en stor del av deras redigeringar om stavning. Lika ofta som de ändrade från fel till rätt, ändrade de från fel till fel eller från rätt till fel.

En annan intressant aspekt av deras skrivande var ordrikedomen. Medan kontrollpersonerna hade en högre ordrikedom i skrift än i tal uppvisade personerna med läs- och skrivsvårigheter inga skillnader mellan tal och skrift. De både skrev och talade som kontrollpersonerna talade. En möjlig förklaring till detta är strategier för att undvika “svåra ord” och därmed stavfel. En annan möjlig förklaring är att de på grund av sina läs- och skrivsvårigheter läser väldigt lite och därmed får en begränsad input av skriftspråk vilket skulle kunna leda till att de inte får någon känsla för skillnader mellan tal och skrift. Resultaten indikerar att ett stort fokus på egna stavningsproblem påverkar många andra aspekter av skrivandet. Ett annat intressant resultat är att personerna med läs- och skrivsvårigheter skiljer sig från de hörande kontrollpersonerna genom att de inte gjorde långa planeringspauser i början av texten. Detta gällde även för de döva försökspersonerna ­ trots att dessa inte verkar ha fastnat i stavning. En möjlig förklaring till detta resultat är att båda grupperna har en begränsad medvetenhet om skillnaderna i kommunikationsvillkor för ansikte mot ansikte-kommunikation och skrift.

Avhandlingens titel: Text Production in Adults with Reading and Writing , difficulties
Disputationen ägde rum lördagen den 4 maj 2002 kl 10.00
Opponent: professor Lars Evensen. Närmare upplysningar kan fås av Åsa Wengelin, tel 031-40 95 55
e-post: asa.wengelin@ling.gu.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren, Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865, fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera