Artikel från Örebro universitet
23 april 2002

Viktigt att uppmärksamma individuella skillnader bland kriminella ungdomar

Ungdomskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem och det är därför viktigt att nå kunskap som kan hjälpa till att utveckla effektiva förebyggande- och behandlingsinsatser.

Kriminella ungdomar är ingen homogen grupp utan består snarare av flera olika grupper med olika egenskaper. För att finna dessa undergrupper är det viktigt att undersöka egenskaper och karaktärsdrag på individnivå. I avhandlingen “Antisocial Behavior in Adolescence – The Role of Individual Characteristics” undersöker Henrik Andershed betydelsen av individuella egenskaper i kriminellt beteende bland ungdomar.

Andershed har undersökt två stora grupper om cirka 3900 flickor och pojkar i åldrarna 14 till 16 år. Han har bland annat funnit att en konstellation av individuella egenskaper bestående av en egocentrisk, manipulativ hållning till sin omgivning, ett känsloliv karaktäriserat av brist på empati, avsaknad av känslor av skuld och ånger, samt en tendens att vara impulsiv och spänningssökande, karaktäriserade en undergrupp av kriminella ungdomar, både bland pojkar och flickor. Denna undergrupp av kriminella ungdomar står för en stor del av all ungdomsbrottslighet och de uppvisade också ett mer frekvent, mångfaldigt och våldsamt kriminellt beteende, än andra kriminella ungdomar. Hyperaktivt beteende och problem med koncentration och problem med impulskontroll var också överrepresenterat i denna grupp. Det var också mer vanligt hos denna undergrupp att problembeteenden hade startat redan under barndomen. Resultaten var mycket likartade bland pojkar och flickor.

En av huvudslutsatserna är att specifika personlighetsdrag är viktiga att uppmärksamma för att identifiera en speciellt problematisk undergrupp av kriminella ungdomar. I avhandlingen diskuteras också vilka eventuella följder denna kunskap skulle kunna ha för prevention och behandling av kriminellt beteende bland ungdomar.

Henrik Andershed disputerar för filosofie doktorsexamen i psykologi fredagen 26 april 2002, klockan 10.00 i Aulan, Biblioteket, Örebro universitet.

För mer information, kontakta Henrik Andershed, telefon: 019-303397.

Fotografi på Henrik Andershed finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera