Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2002

Nya professorer vid Stockholms universitet

Fem nya professorer har anställts vid Stockholms universitet

Anders Lansner, datalogi med inriktning mot naturvetenskapliga tillämpningar
Lansners forskning befinner sig i gränsområdet mellan hjärnforskning och informationsteknik. Den går i huvudsak ut på att konstruera matematisk-biofysikaliska modeller av nervceller och nervsystem samt att studera dessa genom datorsimulering. Ett syfte med verksamheten är att hjälpa till i utvecklingen av kunskapen om nervsystemets och hjärnans funktion. Ett annat är att utifrån denna kunskap konstruera bioinspirerade beräkningsmetoder och datorarkitekturer lämpliga för framtidens tekniska läraktiga och intelligenta system och robotar.

Per-Erik Malmnäs i teoretisk filosofi
Malmnäs har i första hand försökt att tämligen allmänt utröna i vilken utsträckning beslutsteoretisk teknik kan användas för att lösa beslutsproblem. Därvid har han utvecklat en variant av beslutsteori som tillåter vaga och numeriskt oprecisa sannolikhets- och värdeutsagor. Vidare har han närmare studerat några viktiga beslutsproblem på uppdrag av bl.a. Statens kärnbränslenämnd, Banverket, Statens kärnkraftinspektion och Statens räddningsverk.

Dugald Murdoch i teoretisk filosofi
Han har forskat inom filosofins historia, särskilt Descartes filosofi. Ett annat forskningsområde är vetenskapsteori, särskilt fysikens filosofi. För närvarande arbetar han med ett projekt i kunskapsteori som handlar om frågan om vad en rationell trosföreställning består i.

Tommy Möller, statsvetenskap med inriktning på svensk politik
Möllers forskning är sedan några år tillbaka inriktad mot demokratins omvandlingsprocess (partier, värderingsförändringar) och svensk politisk historia. Nu forskar han om politiskt ledarskap. Utgångspunkten är även här den förändring som den representativa demokratin genomgår. Denna förändring antas på olika sätt ha minskat handlingsutrymmet för politiska ledare.

Ryszard Szulkin, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personalfrågor
Hans huvudsakliga intresse är att studera hur social skiktning och ojämlikhet skapas på arbetsmarknaden. Under senare år har han främst analyserat hur olika faktorer på arbetsplatser inverkar på anställdas karriärmöjligheter och belöningar i arbetslivet. Bland de senaste arbetena kan nämnas en artikel som analyserar sambandet mellan anställdas lön och chefernas kön samt en artikel som studerar effekten av andelen invandrare på arbetsplatsen och på invandrares och svenskars löner. Han har just påbörjat ett projekt där betydelsen av etnisk boendesegregering på elevernas skolresultat analyseras.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera