Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2002

Drygt 400 000 kronor till CeSam för renovering av samiskt pressarkiv

Centrum för samisk forskning har erhållit 409 000 kr från Stiftelsen J.C.Kempes Minnesfond för renovering av det unika samiska pressarkiv som finnsi Vilhelminas folkbibliotek.

I Vilhelmina folkbibliotek finns Skandinaviens största samiska
pressklippsamling. Sedan 1966 har biblioteket utan avbrott låtit bevaka
svensk press med avseende på samiskrelevanta artiklar och cirka 1200
tidnings- och tidskriftstitlar, såväl svenska som samiska, bevakas
kontinuerligt. Detta innebär att samlingen har en exceptionellt hög
>täckningsgrad och innehåller mycket värdefull information om hur samefrågor
speglats i svensk press under de senaste 36 åren.

Det är också en mycket händelserik period, sedd ur samisk synvinkel, som
klipparkivet täcker och som exempel kan nämnas: Sametingets inrättande,
rennäringens förändringar, frågor om samernas rätt till mark och vatten,
jakt och fiske och relationer mellan samer och myndigheter och mellan samer
och majoritetsbefolkning. Under senare år, och främst med anledning av
Sveriges eventuella anslutning till ILO-konventionen 169, har även
urbefolkningars rättigheter och samiskt samarbete över nationsgränserna
skildrats och diskuterats flitigt i pressen, liksom rovdjursfrågor och
småviltjakten ovan odlingsgränsen. Det ovan anförda utgör naturligtvis
endast ett axplock av de frågeställningar som kan belysas i denna
omfattande klippsamling. I dag omfattar samlingen 500 stycken A4-pärmar,
cirka 50 000 sidor, vilket innebär cirka 27 hyllmeter pressklipp. Utöver de
svenska pressklippen finns ett tiotal, kompletta samiska tidskriftstitlar
omfattande fem hyllmeter.

Pressklippsarkivet i Vilhelmina är helt unikt i sitt slag och av omistligt
värde för forskningen nu och i framtiden. Dock finns i dag stora problem
som hotar arkivets fortbestånd. Ansvaret för arkivet har hittills åvilat en
liten inlandskommun, Vilhelmina, som ansvarat för insamlandet av
materialet, som sorterats kronologiskt och klistrats upp på A4-papper som
lagras i pärmar. Detta innebär att arkivet är mycket sårbart, speciellt de
äldre delarna, och att det inte kan marknadsföras på det sätt som det
förtjänar. Diskussioner om pressarkivets bevarande och fortbestånd har
länge diskuterats ingående bland annat vid ett möte för projektplanering
kring samiska arkiv som initierats av Svensk Arkiv-information (SVAR) i
Ramsele. Samtliga närvarande instanser betonade att arkiv-bevarande
åtgärder med det snaraste måste vidtagas för att säkra denna för
forskningen så väsentliga resurs. Därför har också en referensgrupp med
representanter från SVAR, Vilhelmina kommun och CeSam inrättats. De
riktlinjer som gruppen arbetar efter är, för det första, att arkivsäkra
materialet genom mikrofilmning och för det andra att se till att arkivet
indexeras innan det i en framtid digitaliseras. Det första steget i denna
viktiga kulturgärning, en renovering och modernisering av arkivet, är nu,
genom Kempestiftelsernas frikostiga donation, möjligt att ta.

I dag är pressarkivet i Vilhelmina enbart känt inom begränsade
forskarkretsar. Om det kan göras tillgängligt i en hållbar och mer
lättillgänglig form kommer det i framtiden att kunna utgöra en
utomordentlig resurs för samisk forskning inom hela det samiska
forskningsfältet.

För ytterligare information, kontakta:
Per Frånberg, föreståndare för Centrum för samisk forskning
>Telefon: 090-786 70 21
E-mail: per.franberg@historia.umu.se

Se även http://www.umu.se/humfak/forskning/samaktuellt.html

Du kan även läsa detta pressmeddelande på:
http://www.info.umu.se/Press/Press/427.shtml

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera