Tema

Sjuksköterskornas bemötande av närstående undersökt:Äldre åsidosätts oftare än yngre och vårderfarna

I takt med att vårdtiderna kortas, tvingas närstående ta ett allt större ansvar för patienternas informella vård. Men hur förbereds de närstående egentligen för uppgiften och vilken pedagogisk funktion har sjuksköterskorna i mötet med närstående? Det har Madeleine Bergh, forskarstuderande i vårdpedagogik vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, studerat i en nyligen framlagd avhandling

Sjuksköterskorna har som enda yrkesgrupp inom vården en uttalad, undervisande funktion mot såväl patient som närstående. Madeleine Bergh har i sin forskning funnit att det är stor skillnad på hur olika sjuksköterskor bemöter närstående för att tillgodose deras informations- och kunskapsbehov. Bemötandet kan vara allt från aktivt-reflekterande till passivt-distanserande. Vilken strategi sjuksköterskorna väljer vid bemötandet har betydelse för hur de närstående införskaffar information som de behöver för att kunna ta hand om patienten efter sjukhusvistelsen.

Men Madeleine Bergh visar också att de närståendes förhållningssätt har betydelse. De yngre närstående och närstående med erfarenhet från vården har större möjlighet att erhålla önskvärd information och kunskap, medan övriga lätt åsidosätts.
– Det är viktigt att sjuksköterskorna har förmåga att känna av var den närstående befinner sig kunskapsmässigt, säger Madeleine Bergh.
Hon ser det som naturligt att det här ansvaret vilar på sjuksköterskorna eftersom undervisning utgör ett område som de har formell kompetens inom och därför att de dessutom är de personer som patienten träffar mest under sjukhusvistelsen.

Fotnot
Madeleine Berghs avhandling är framlagd vid Institutionen för Vårdpedagogik, Göteborgs universitet och har titeln ”Medvetenhet om bemötande: En studie om sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i närståendeundervisning”. Den är en del i projektet ”Sjuksköterskans pedagogiska kompetens och funktion i en förändrad vård och utbildningsorganisation”.

För mer information kontakta: Madeleine Bergh, tel 0521-26 42 24, e-post madeleine.bergh@htu.se

Sjuksköterskornas bemötande av närstående undersökt:Äldre åsidosätts oftare än yngre och vårderfarna

 lästid ~ 1 min