Tema

Umeforskare prisbelönt för artikel om stresshormon och diabetes

Eva Rask, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, har fått ett stipendium från Svensk Förening för Diabetologi för årets bästa vetenskapliga artikel inom svensk diabetesforskning 2001.

Artikeln, som publicerats i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, beskriver hur stresshormonet kortisol kan bildas i fettväven hos människa, och då allt mer med tilltagande övervikt. Studien har gjorts av en forskargrupp i Umeå (utöver Eva Rask består den av med.dr Stefan Söderberg, docent Owe Johnson och professor Tommy Olsson) tillsammans med en grupp i Edinburgh, Skottland, under ledning av professor Brian Walker. Den skotska gruppen har tillsammans med en amerikansk grupp nyligen publicerat en experimentell studie i Science, som starkt stöder umegruppens fynd.

En ökad mängd av det enzym som gör att kortisol bildas i fettväv framkallar en bild som är identisk med det ”metabola syndromet”, dvs. en kombination av fetma (särskilt bålfetma, beroende på framför allt intag av fet mat), insulinresistens och diabetes, höga blodfetter samt stigande blodtryck. Dessa data förklarar oklarheter som tidigare funnits på detta forskningsområde. Man har länge misstänkt att ökad kortisolexposition kan bidra till metabolt syndrom hos människa, eftersom det s k Cushingsyndromet – med höga cirkulerande kortisolhalter beroende på en tumör som bildar kortisol – helt liknar det metabola syndromet. Man har emellertid aldrig funnit förhöjda kortisolhalter i blodet. Denna paradox förklaras således av en ökad lokal bildning av kortisol i fettväven. Kortisolet har effekter på bl.a. fettcellers omsättning och metabolism i form av en ökad bildning av fria fettsyror som kan bidra till utveckling av diabetes och blodfettsrubbningar. Kortisolet kan också gå in i levern och där ha effekter på bl.a. insulinkänslighet samt sockeromsättning.

Det metabola syndromet är en viktig riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Genom att hämma kortisolbildning i fettväv kan man förhoppningsvis bryta ett antal ”onda cirklar” och minska risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Detta kan bli ett viktigt tillägg till livsstilsbefrämjande åtgärder, dvs. i första hand viktnedgång och motion.

Stipendiet är på 25.000 kr och delas ut vid föreningens vårmöte i Falun, den 21/3 2002. Eva Rask är leg. läkare och disputerar den 5 april kl 09.00 i Sal B, 9 tr. Tandläkarhögskolan, Norrlands Universitetssjukhus. Hon tjänstgör numera vid medicinkliniken, sjukhuset i Örebro, och kan nås via e-postadressen eva.rask@orebroll.se

Upplysningar också via professor Tommy Olsson, +46 (0)90-785 18 45
e-post: Tommy.Olsson@medicin.umu.se

Umeforskare prisbelönt för artikel om stresshormon och diabetes

 lästid ~ 2 min