Tema

Självmätningar av arbetsmiljön blir korrekta

Abetstagare som utsätter sig för kemiska ämnen i luften kan själva utföra exponeringsmätningar på ett korrekt sätt och utan att systematiska avvikelser uppstår. Det visar en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet.

Ingrid Liljelind, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkesmedicin, Umeå universitet, har jämför självmätningarna med s.k. expertmätningar, där en utbildad person har varit närvarande och utfört mätningarna. I nio fall av elva märktes ingen skillnad mellan mätningar av expert och arbetstagare. I projektet användes en typ av användarvänliga passiva provtagare – inte mycket större än en penna – som arbetstagarna burit i bröstfickan. De arbetsmiljöer som undersöktes var hos tankbilförare som utsätts för bensen ifrån bensin, hos styrenexponerade personer i plastindustrin samt hos personer som arbetar i sågverksindustrin och utsätts för monoterpener.

Efter varje mätning har också arbetstagarna och arbetsledaren fått skriftliga besked om mätresultaten. Arbetstagare och arbetsgivare har också intervjuats om attityderna till PEM (Personlig exponeringsmätning), tex. om arbetsmiljömässiga aspekter och riskhantering. I intervjuerna uttryckte sig både arbetstagare och arbetsgivare positivt om PEM och det intressanta i att få tillbaka sina egna mätresultat. Däremot blev inte PEM på frivillig bas en uthållig aktivitet, utan den kräver stöd från arbetsorganisationen för att bli en del av det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats.

I avhandlingen jämförs också olika exponeringsmått i syfte att utröna hur man ska mäta exponering på det effektivaste sättet, t.ex. mätning av kemiska ämnen i luft kontra mätningar av ämnets nedbrytningsprodukt i urin. Med hänsyn till att resultatet varierar kraftigt mellan olika personer och mellan olika dagar för samma person, visade det sig att luftprovtagning är att föredra, både med avseende på effektivitet och enkelhet i handhavandet.

Ingrid Liljelind är född i Vallby på Österlen och sedan 1987 bosatt i Umeå. Hon finns på tel. 090-785 24 52, e-post: ingrid.liljelind@envmed.umu.se

Avhandlingen har titeln ”Efficiency in occupational exposure assessment. Self-assessment of exposure: a new approach in sampling strategy and risk assessment”. Svensk titel: ”Hur man effektivast mäter kemisk exponering i arbetsmiljön. Personlig exponeringsmätning (PEM): ett nytt sätt att mäta och utvärdera exponering”.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal E04, by 6, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Hans Welinder, Yrkes- och miljömedicin, Lund.

Självmätningar av arbetsmiljön blir korrekta

 lästid ~ 2 min