Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2002

Naturen ofta höger- eller vänstervriden

Molekyler som är spegelbilder av varandra kallas för enantiomerer – de har en “vänsterform” och en “högerform”. Enantiomerer kan trots sin likhet uppvisa stor skillnad i giftighet och annan biologisk aktivitet. Ämnen som existerar som enantiomerer sägs vara kirala. Ett kiralt ämne orsakade den så kallade neurosedyntragedin, där den ena enantiomeren av det rogivande medlet var harmlös medan den andra var fosterskadande.

I den aktuella doktorsavhandlingen har långlivade kirala miljöföroreningar studerats. De kemikalier som ingick i studierna var kirala komponenter av insektsbekämpningsmedlen klordan, DDT och hexaklorcyklohexan (HCH) samt industrikemikalien PCB. Analysmetoder har utvecklats och ämnenas förekomst i miljön studerats.

I avhandlingen visas att den ena enantiomeren ofta är mer långlivad än den andra, och att man får en blandning där den ena formen dominerar – en icke-racemisk blandning. Detta är tydligt redan i vatten och jord, men allra tydligast i djur med lång livslängd såsom säl och isbjörn.
Också faktorer som påverkar sammansättningen av kirala ämnen har studerat s i avhandlingen. Näringsbrist hos sälar är intimt sammanknippad med stor dominans av den ena formen. Det var dock inte möjligt att förutsäga vilken av formerna som skulle dominera i olika miljöer; exempelvis vänsterformen i havsvattnet och högerformen av samma kemikalie i sälen som lever i vattnet.
I allmänhet är färska utsläpp racemiska, medan icke-racemiska blandningar tyder på att kemikalien har befunnit sig i naturen en tid. Detta utnyttjades i avhandlingen för att spåra miljöföroreningars ursprung och transportvägar. För vissa ämnen visade sig avdunstning från jord- och havsytor vara betydande luftföroreningskällor.

Karin Wiberg nås på:
Tel arbete: 090 -786 56 72
Tel hem: 090 -77 87 97
E-post: karin.wiberg@chem.umu.se

Fredagen den 25 januari 2002 försvarar Karin Wiberg, kemiska institutionen (Miljökemi), Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Enantiospecific analysis and environmental behavior of chiral persistent organic pollutants (POPs). Svensk titel: Enantiospecifik analys och förekomst av kirala persistenta organiska miljöföroreningar.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i KBC-huset, hörsal KB3B1.
Fakultetsopponent är professor Kevin C. Jones, Department of Environmental Science, Lancaster University, England.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera