Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2002

Kiruna rymd- och miljöcampus kan få 235 nya helårsstudenterSnö, is och kyla – del av nytt utbildni

Enligt 2000 års forskningsproposition skall i Luleå tekniska universitet, LTU, och Umeå universitet, UMU, tillsammans med Institutet för rymdfysik , IRF, gemensamt bygga upp en samlad organisation för grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning inom rymd- och miljövetenskap i Kiruna.

En samverkansgrupp bestående av representanter för de tre inblandade parterna har tagit fram en delrapport som kommer att presenteras för utbildningsminister Thomas Östros på fredag eftermiddag.

Samverkansgruppen definierar syftet med Kiruna rymd- och miljöcampus, KRM, som:
KRM skall vara en organisation som sammanlänkar grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning inom främst rymd- och miljövetenskap. KRM skall också utveckla nätverk mellan forskning och utbildning samt näringsliv och samhälle. Verksamheten kan därigenom bidra till att skapa välstånd och en positiv samhällsutveckling i övre Norrland.

Verksamheten skall vidare bygga på de specifika förutsättningar som Kiruna erbjuder:
o Internationellt framstående forskning – med utbildningar som anknyter till den
o Unik rymd- och miljöverksamhet (IRF, Esrange, Abisko, Tarfala, EISCAT, m fl)
o Naturliga geografiska förutsättningar (norrskensovalen, polarvirveln, subarktisk natur)
o Exotisk miljö

Samverkansgruppen konstaterar att KRM med sin miljö av forskning i rymd- och miljövetenskap av hög internationell klass, har utmärkta förutsättningar att bedriva utbildningar på högskolenivå. Utbildningsutbudet inom KRM ska fokuseras på rymd- och miljövetenskap.

Inom grundläggande högskoleutbildningar har Samverkansgruppen medverkat till en ökning av redan befintligt kursutbud vid KRM samt föreslagit några nya tänkbara utbildnings-program inom områdena rymd- och miljövetenskap. Nya utbildningsprogram förutsätts starta hösten 2003. I delrapporten nämns också möjligheterna till särskilda utbildningar på magisternivå.

Tänkbara magisterprogram är:
Civilingenjörsprogram i Space and Software Engineering
Magisterprogram i Space Instrument Principles
Magisterprogram i Environmental Monitoring from Space
Magisterprogram i rymdfysik

Förslag på nya fristående kurser, distanskurser och sommarkurser har också lämnats. En utbildningsidé som diskuterats är ett utbildningspaket på 20 poäng inom området snö, is och kyla. Kirunaregionen har rykte och förutsättningar att skapa lyckosamma utbildningar inom denna speciella nisch. Utbildningskonceptet bör kunna lanseras och marknadsföras tillsammans med den verksamhet som försiggår kring det välkända ishotellet i Jukkasjärvi.

Samverkansgruppen anser att förslaget på nya magisterprogram och nya fristående kurser samt omstruktureringar av befintliga utbildningar medför att man i en framtid årligen ska kunna tillskapa cirka 235 nya helårsstuderande inom Kiruna rymd- och miljöcampus. Tillsammans med det antal studenter som just nu genomför utbildningar inom det som utgör basen inom KRM kommer man sammanlagt upp till cirka 370 helårsstuderande. Till detta ska även läggas de utbildningar som LTU och UMU just nu genomför tillsammans med Lapplands kommunalförbund, vilket i dagsläget motsvarar cirka 60 helårsstudenter. Totalt kommer man upp i cirka 430 helårsstudenter, vilket ligger strax under det mål som regeringen lagt, nämligen 450 helårsstudenter.

En grundförutsättning för långsiktigt framgångsrik verksamhet vid Kiruna rymd- och miljöcampus är högkvalitativ forskning. Därför har samverkansgruppen tillsatt en arbetsgrupp för forskning och forskarutbildning.

Stora delar av undervisningen vid KRM sker redan på engelska vilket förenklar för t ex rymdingenjörerna att arbeta på en internationell marknad. Samverkansgruppen anser att denna strategi stärker KRM även nationellt, varför internationaliseringen av undervisningen bör fortsätta så att hela program så småningom ges på engelska. Förberedelser pågår för att inlemma KRM i ett EU-finansierat nätverk med inriktning mot rymdvetenskaplig instrumentering och system-kunskaper.

Med på mötet med utbildningsminister Östros är:
Rickard Lundin, IRF, samverkansgruppens , ordförande tel: 070-589 21 19
Jan-Erik Ögren, UMU, vice ordförande, tel: 070- 638 25 12
Staffan Sarbäck, LTU, tel: 070-595 16 07

Umeå universitets rektor Inge-Bert Täljedal och rektor för Luleå tekniska universitet, Ingegerd Palmér, medverkar också.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera