Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2001

Strategiskt miljöarbete innebär att gå från ord till handling!

Hållbar utveckling är en utmaning för näringslivet. Även om många företag väljer att prioritera miljöfrågor, har de svårt att omsätta höga ambitioner och mål i konkret handling. KF och ICA är två företag som har långsiktiga strategier för att gå från ord till handling i miljöarbetet och som genom att satsa på profilerade egna miljövarumärken kommit att bli tongivande inom dagligvarubranschen. Genom att studera företagens arbete med att öka utbudet av miljöanpassade produkter kan lärdomar dras om vad som krävs för att lyckas i en sådan process. Eva Terrvik har skrivit en doktorsavhandling som belyser hur dessa två huvudaktörer i svensk dagligvaruhandel har arbetat strategiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor under de senaste tio åren. Avhandlingen presenteras den 14 december på Handelshögskolan i Göteborg.

För många företag är miljömanagement liktydigt med att införa miljöledningssystem. Företagsekonomisk forskning med miljöinriktning har emellertid visat hur mångfacetterat och komplext arbetet med miljöfrågor i företag i själva verket är. Företagens arbete med frågor om miljö och hållbar utveckling är av strategisk karaktär, vilket innebär att det handlar om att integrera miljöarbetet i företagets övergripande affärsstrategiska arbete samt att förankra miljö som ett av företagets kärnvärden. Avhandlingen visar hur miljökraven successivt blivit mer komplexa för företagen att hantera och hur omsorgen om miljön har kommit att bli en fråga om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Många frågor, många aktörer och många intressen måste hanteras samtidigt genom hela kedjan från producent till slutkonsument.

Avhandlingen visar också på vikten av att företag verkligen tar steget över till konkret handling, trots den komplexa och rörliga målbilden. Hållbarhetsarbete är en kunskapsintensiv och tidskrävande läroprocess och bara genom att agera och utvärdera, lär sig KF och ICA successivt hur de stegvis kan närma sig målet. Studien visar vidare att handeln genom sin centrala position i distributionskanalen agerar som “grindvakt” och sprider kunskap och krav genom värdekedjan. De egna miljövarumärkena spelar därvidlag en central roll för att kanalisera hållbarhetstänkandet genom hela kedjan. Dessutom finns det utrymme för olika tolkningar av begreppet “hållbarhet”, vilket möjliggör unika och lokala lösningar. Genom att aktivt driva utvecklingen skapar företagen tolkningsföreträde, d.v.s. genom sin miljövarumärkesstrategi sätter de standards för vad som betraktas som hållbart samtidigt som de har möjlighet att profilera sig gentemot kunderna genom att bygga in unika mervärden i produkterna.

Författaren är verksam inom forskningsprogrammet ekologisk affärsutveckling som bedrivs på Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tid för disputation: fredag 14 december kl. 13-15
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Eva Terrvik
Avhandlingens titel: “Att kanalisera hållbarhet hur dagligvaruföretag översätter miljökrav till handling. En studie om egna miljövarumärken i dagligvaruhandeln”

Välkommen!

För mer information, kontakta Eva Terrvik, telefon 031-773 5624, e-post eva.terrvik@gri.gu.se

Maria Norrström, Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 404 30 Göteborg, Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247, Fax: 031-773 1402
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera