Tema

Genstudier kan spåra fall med svår leukemi

Akut lymfoblastisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn. Eftersom numera över 80% av fallen kan botas koncentreras forskningen på att identifiera de svåraste fallen. En genetisk metod för detta beskrivs av Ai-Hong Li i en avhandling vid Umeå universitet.

Leukemi (blodcancer) uppstår genom att en typ av vita blodkroppar, lymfoblaster, omvandlas till cancerceller på ett tidigt utvecklingsstadium. Under denna period sker också förändringar av immunoglobulin- (Ig) och T-cellreceptorgenerna (TCR). Dessa förändringar är specifika för varje individuell cell och kan användas som unika markörer för ALL. Avhandlingen visar att en kartläggning av Ig- och TCR-genernas sammansättning och deras förändringar kan användas för att diagnosticera ALL och för att spåra eventuell förekomst av mycket små tumörmängder efter behandling. Hos vissa patienter kan det senare vara svårt på grund av att generna ytterligare förändras under det kliniska förloppet. De molekylära mekanismerna bakom dylika nya förändringar har kartlagts i avhandlingen. Hos 29 av 35 studerade patienter kunde dock minst en stabil molekylär markör påvisas, vilken kunde nyttjas för att undersöka förekomsten av s.k. minimal kvarvarande sjukdom (MRD).

Avhandlingen visar att studier av Ig- och TCR-gener kan användas för att tidigt identifiera de ALL-patienter som riskerar återfall i sjukdomen. Därigenom kan man identifiera riskpatienter och lägga upp bättre strategier för att öka deras chanser att bli botade.

Ai-Hong Li finns på enheten för patologi, tel 090-785 12 23 (lab), 090-785 21 98. E-post: li.aihong@pathol.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi, och har titeln ”Clonality, Clonal Evolution and Minimal Residual Disease Detection in Acute Lymphoblastic Leukemia”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Hörsal E04, byggnad 6 E, Norrlands universitetssjukhus,
Fakultetsopponent är Kjeld Schmiegelow, Köpenhamn.

Genstudier kan spåra fall med svår leukemi

 lästid ~ 1 min