Tema

Att läka och återbilda skadad ryggmärg

Med tillväxtstimulerande faktorer, transplanterad nervvävnad samt konstgjorda nervproteser är det möjligt att få skadade nervbanor i ryggmärgen att överleva och återväxa. Det konstaterar Liudmila Novikova i en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet.

Ryggmärgsskador leder till livslånga handikapp med förlamningar och känselbortfall. I avhandlingen studeras experimentellt möjligheten att med hjälp av tillväxtstimulerande faktorer, transplanterad nervvävnad samt konstgjorda nervproteser få nervbanor i ryggmärgen att överleva och återväxa efter skada. Resultaten visar att den nervcellsdöd som uppstår i skadade nervbanor nästan helt kan upphävas genom tillförsel av vissa tillväxtfaktorer. Denna ökade överlevnad innebär dock inte automatiskt att nervbanorna växer tillbaka och läker. För detta fordras ytterligare åtgärder, som stimulerar nervbanornas tillväxt samt överbryggar vävnadsförluster och ärrbildning i skadeområdet. När en ”bro” av transplanterad nervvävnad sattes in i skadeområdet visade sig behandling med tillväxtfaktorer stimulera återväxt av de skadade nervbanor förbi skadeområdet. De tillväxtfaktorer som var mest effektiva härvidlag var dock inte alltid de som var bäst lämpade att förhindra nervcellsdöden. Ett nytt syntetiskt nervprotesmaterial prövades som ”bro” i detta sammanhang och visade sig förbättra överlevnaden hos de skadade nervbanorna.

Avhandlingens resultat utgör ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet att utveckla metoder för reparation av ryggmärgsskador.

Liudmila Novikova finns på enheten för anatomi, tfn 090-786 51 32, e-post liudmila.novikova@anatomy.umu.se

Avhandlingen har titeln ”Neurotrophic factors and transplants in neuronal survival and regeneration after spinal cord injury”. Svensk titel: ”Inverkan av tillväxtfaktorer och transplantat på nervbanors överlevnad och återväxt efter ryggmärgsskada”.
Disputationen äger kl. 09.00 i Biologihusets stora föreläsningssal.
Fakultetsopponent är professor Staffan Cullheim, Karolinska institutet, Stockholm.

Att läka och återbilda skadad ryggmärg

 lästid ~ 1 min