Tema

Långtidssjukskrivna kvinnor kommer till tals

Antalet sjukskrivningar har ökat dramatiskt de senaste åren, och det är främst kvinnor som drabbas. Socialmedicinaren Marlene Ockander har i sin avhandling från Linköpings universitet intervjuat drygt 80 kvinnor som varit långtidssjukskrivna eller är förtidspensionerade för framför allt värk och depression.

Intervjuerna handlar bland annat om kvinnornas egna uppfattningar om hur det kommer sig att de blev långtidssjukskrivna, om hur livet förändras under sjukskrivningen, om vad de själva tror att man skulle kunna göra för att undvika att bli sjukskriven och hur man ska kunna komma tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukskrivning.

De flesta av kvinnorna var i början positiva till att bli sjukskrivna, eftersom de tyckte sig behöva vila. Med tiden ser dock många av dem sjukskrivningen som en del i en ond cirkel kännetecknad av apati, isolering och ökande fysisk och psykisk smärta. De tycker sig också ha dålig kommunikation med t ex försäkringskassan och sjukvården, och mycket lite inflytande över de beslut som där fattas.

Marlene Ockander har identifierat tre olika sätt att reagera på livssituationen som sjukskriven, som hon beskriver dem som ”kris”, ”brytningspunkt” och ”omorientering”. Kvinnorna i ”kris”-gruppen känner framför allt hopplöshet och besvikelse, eftersom sjukskrivningen hotar den yrkesidentitet som varit viktig för dem. Kvinnorna i ”brytningspunkts”-gruppen är trötta på isoleringen och har börjat fundera på nya mål i livet, medan ”omorienterings”-gruppen accepterat en tillvaro utanför arbetslivet. Dessa kvinnor har i stället engagerat sig mer i familjen, i ideell verksamhet m m och mår ganska bra.

De intervjuade kvinnorna har också fått ge sin syn på vad som kan göras för att undvika långtidssjukskrivningar av kvinnliga patienter. Det viktigaste är, menar de, att kvinnorna i fråga ska kunna möta respekt och förståelse samt att de inte ska behöva vänta, som i vissa fall i flera år, på rehabiliteringsåtgärder. Att bli sjukskriven och sedan lämnad ensam åt sitt öde framstår som en skrämmande vision.

Kvinnorna betonar också behovet av samverkan mellan olika aktörer och att kvinnan själv måste vara den som slutgiltigt bestämmer om olika insatser. Andra saker som förs fram är vikten av att ta de egna kroppens signaler på allvar samt värdet av att kunna stanna kvar eller återgå till arbetet på deltid.


Avhandlingen heter A female lay perspective on health, disease, and sickness absence. Marlene Ockander träffas på tel 013-22 10 18 (arb.) eller 12 71 15 (hem). E-postadressen är maroc@ihm.liu.se eller henrik.ockander@brevet.nu. Hemtelefon resp e-adress gäller den 30.11, därefter arbetsadresserna.

Långtidssjukskrivna kvinnor kommer till tals

 lästid ~ 2 min