Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2001

Mätningar av störningar i hjärtfrekvens vid bland annat Skellefteå-sjukan

Avhandlingen berör olika aspekter på hur det icke-viljemässigt styrda (autonoma) nervsystemet förändrar tidsintervallen mellan hjärtslag, så kallade hjärtfrekvensvariabilitet. Störningar i det autonoma nervsystemets reglering av hjärtfrekvensen kan medföra en högre risk för utvecklande av allvarliga rubbningar i hjärtrytm som kan föra till plötslig död.

Förändringarna i hjärtfrekvensen sker inte slumpmässigt, utan består av vissa rytmer som speglar hur det autonoma nervsystemet reglerar blodcirkulationen. De metoder som använts i avhandlingen bygger på olika matematiska modeller av dessa rytmer, bland annat har så kallad. “wavelet”-teknik använts. De värden som beräknas har sedan använts i kliniska och experimentella forskningsprojekt för att påvisa, karaktärisera och kvantifiera funktionsrubbningar i det autonoma nervsystemet.

Den så kallade “Skellefteå-sjukan”, familjär amyloidos med polyneuropati (FAP), är en ovanlig ärftlig sjukdom som bland annat karakteriseras av successivt ökande skador i alla delar av nervsystemet. Den enda behandling som för närvarande finns för att försöka stoppa sjukdomsförloppet är levertransplantation. De metoder som utvecklats i denna avhandling, visade att svåra skador i det autonoma nervsystemet är vanliga vid FAP och uppträder tidigt i sjukdomsförloppet. Denna metodik har fått stor betydelse för att identifiera FAP patienter som löper stor risk för att utveckla allvarliga blodtrycksfall i samband med levertransplantation. Undersökningen utförs före operationen, så att lämplig behandling kan insättas på riskpatienter innan de transplanteras.

Avhandlingsarbetet är ett exempel på gränsöverskridande forskning, där samarbete skett mellan forskare inom internmedicin, kardiologi, neurokirurgi, anestesi, klinisk fysiologi, medicinsk teknik och ingenjörsvetenskap. Sammanfattningsvis har avhandlingen framför allt fördjupat kunskapen om det autonoma nervsystemets påverkan vid familjär amyloidos med polyneuropati.

Urban Wiklund är bördig från Kiruna och verksam vid Medicinsk Teknik & Informatik, Norrlands universitetssjukhus. Han nås på :
Tel: 090 – 785 40 21
E-post: urban.wiklund@vll.se

Tordagen den 6 december försvarar Urban Wiklund, institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Modelling and analysis of heart rate variability signals: Wavelets and autoregressive methods in clinical environments. Svensk titel: Modeller för analys av hjärtfrekvensens variabilitet: Wavelets och autoregressiva metoder tillämpade i kliniska studier.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i administrationsbyggnadens aula, byggnad 11, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Fakultetsopponent är professor Solange Akselrod, Tel-Aviv University, Israel.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera