Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2001

Gamla utsläpp fortsätter att förorena

Under slutet av 1980-talet genomförde Iggesunds bruk omfattande åtgärder för att minska utsläppen av klorerade ämnen från blekningen av massan. Avhandlingen visar att halterna av klorerade substanser har sjunkit i ytsedimenten, men att det fortfarande omsätts stora mängder av klorerade ämnen som härhör från gamla utsläpp.

En del av dessa transporteras vidare till Bottenhavet som alltså fortfarande påverkas trots att de egentliga utsläppen från fabriken minskat. I bottensedimenten finns stora mängder klorerade substanser kvar som sakta bryts ner, samtidigt som de förorenade sedimenten långsamt täcks med renare sediment.

Stora mängder näringsämnen, kväve och fosfor, släpps ut från cellulosaindustrin. I Gårdsfjärden är utsläppen från Iggesunds bruk ungefär tre gånger så stort som det naturliga flödet av kväve och fosfor från Delångersån, och Gårdsfjärden är ett av de mest övergödda områdena längs Norrlandskusten. Undersökningen visar att fosfor lagras i sedimenten under vissa tider på året för att sedan frigöras och transporteras till Bottenhavet under andra delar av året. Kväve å andra sidan omvandlas via nitrat genom denitrifikation till kvävgas som frigörs till atmosfären. En stor del av det nitratet som omvandlas kommer via Dukarsundet från Bottenhavet.

Avgörande faktorer för omsättningen av partikelbundna och lösta substanser är vattenrörelserna i Gårdsfjärden som i sin tur kontrolleras av meteorologiska faktorer som vattentemperatur, lufttryck, vattenstånd etc. Detta gör att det är stora variationer i omsättningen av olika substanser mellan olika år, beroende på skiftande väderleksförhållanden. På lång sikt kommer troligen landhöjningen i området att öka transporten av förorenade sediment till Bottenhavet.

Per Nilsson är bosatt i Östersund och nås på:
Tel: 063-16 57 28
E-post: per.nilsson@fco.mh.se

Måndagen den 3 december försvarar Per Nilsson, institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Turnover of chlorinated organic compounds and nutrients in an estuarine recipient for pulp mill effluents. Svensk titel: Omsättning av klorerade organiska ämnen och närsalter i ett flodmynningsområde påverkat av cellulosasindustriutsläpp.
Disputationen äger rum kl 10.30 i KBC-huset, Stora hörsalen. Fakultetsopponent är professor Per Jonsson, Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera