Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2001

Torkning av biobränsle med överhettad vattenånga

Genom att torka trä kan man öka dess energiinnehåll. Hans Björk presenterar i en doktorsavhandling på Chalmers nya effektiva metoder för torkning av biobränslen

Många befintliga värmeanläggningar behöver bränslen med ett högt energiinnehåll. Genom torkning av fuktiga biobränslen kan energiinnehållet ökas. Dessa bränslen kan då ersätta fossila bränslen. Traditionellt har torkningen skett med luft eller rökgaser. Genom att torka med överhettad vattenånga kan den för torkningen använda energin återvinnas effektivt Energiåtervinningen kan med fördel integreras med fjärrvärmeproduktion. Nettoförbrukningen av energi för torkprocessen blir då mycket låg. Hans Björk, anställd vid Ingenjörshögskolan i Borås, har genomfört sin forskarutbildning vid Institutionen för kemisk apparatteknik vid Chalmers. I avhandlingen presenteras resultat från studier av ångtorkning.

Genom ångtorkning och en ökad användning av torkade skogsbränslen förväntas en stor reduktion av växthusgaser, vilket Hans Björk också visar genom en livscykelanalys(LCA). I avhandlingen vidgas också användningsområdet för LCA. En ny metod där LCA kan användas som instrument för miljörelaterad optimering av dynamiska processer presenteras. Metoden tillämpas för en ångtork integrerad med kraft och värmeproduktion. Den befintliga studien tyder på att det ur miljösynpunkt är mest fördelaktigt att torka vid en låg temperatur och därmed en längre tid (större tork).

Vid torkningen frigörs många olika organiska ämnen , bl a olika terpener som kan störa kvävereduktionen i kommunala reningsverk. I avhandlingen visas att vid ångtorkning av bark i laboratorieskala är lagringstid, temperatur och torktid viktiga för mängden producerat organiskt material.

Studien visar också att jämvikten mellan överhettad vattenånga och trä (asp, gran och bark) med fördel kan presenteras på ett helt analogt sätt med jämvikten mellan luft och trä (Jämvikten visar den lägsta fukthalten hos materialet som kan erhållas vid ett givet tillstånd hos den överhettade vattenångan.)

Avhandlingen: “From Laboratory to System-Studies of Superheated Steam Drying of Biofuel” försvaras vid en offentlig disputation fredagen den 26 oktober i KB-salen, Kemivägen 10, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Mer information:
Hans Björk, Ingenjörshögskolan, 50190 Borås, Tel 033-174617, e-post Hans.Bjork@hb.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera