19 oktober 2001

Förbättringar av den fysiska arbetsmiljön

Linda Rose vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers har i sitt doktorsarbete utvecklat modeller och metoder för analys och förbättring av fysisk arbetsmiljö samt för skattning av personskaderisker och deras kostnader på företagsnivå.

Linda Roses doktorsarbete består av två delar. Den ena delen av arbetet har syftat till att ta fram kunskap för utveckling av en modell som kan användas för att jämföra olika arbetsmetoder både ur belastningsergonomisk och produktionsekonomisk synvinkel. Denna del av arbetet resulterade i en del ny grundläggande kunskap. Bland resultaten kan nämnas att
– samma typ av matematiska samband kan beskriva relationen mellan belastning och uthållighet för både passiv och aktiv muskelbelastning,
– erfarna arbetare har längre uthållighetstid och kortare återhämtningsbehov än oerfarna och
– det finns inga signifikanta skillnader mellan kvinnors och mäns uthållighetstid och återhämtningstid vid samma relativa belastningsnivå, (det vill säga när de använder lika stor del av sin maximala styrka). Resultaten har omsatts i en beräkningsmodell, Ergo-Index.

Den andra delen har syftat till att utveckla en procedur för att identifiera och bedöma arbetsrelaterade personskaderisker i företag såsom exempelvis belastningsskador, för att skatta deras kostnader för företaget samt för att föreslå risksänkande åtgärder. Proceduren består av två metoder, en statistiskt baserad analysmetod som ger en översikt av riskerna och deras kostnader på företagsnivå och en metod som kan användas för att identifiera och skatta en arbetsmetods risker och deras kostnader för företaget. Den kan även användas för att föreslå förbättringar. I ett exempel motsvarade ett byggföretags kostnader för arbetsrelaterade personskaderisker dess vinst. Endast 6 % av kostnaderna utgjordes av sjuklön, sociala avgifter och semesterersättning, resten var indirekta kostnader. Med risksänkande åtgärder sjönk kostnaderna dramatiskt.

Slutsatserna av arbetet är att de presenterade modellerna och metoderna kan användas som verktyg för analys och förbättring av fysisk arbetsmiljö. De kan användas för att öka medvetenheten om arbetsrelaterade personskador på företagsledningsnivå och motivera arbetsmiljöförbättringar.

Avhandlingen “Models and Methods for Analysis and Improvement of Physical Work Environments” försvarades vid en offentlig disputation den 12 oktober på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Mer information:
Linda Rose, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola.
Tel.: 08-758 0358, e-post: linda.rose@swipnet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera