Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2001

Katalysator för lastbilar renardieselavgaserna med diesel

Tack vare trevägskatalysatorn är avgaserna från personbilar i dag mycket rena. Men det är svårare att rena avgaserna från de dieseldrivna lastbilarna . På avdelningen för kemisk teknologi vid LTH, Lunds Tekniska högskola, har man utvecklat en ny metod för avgasrening för dieselmotorer. Paradoxalt nog uppnås reningen genom en datorstyrd, extra insprutning av diesel.

Hur detta går till redovisas i en ny doktorsavhandling av Christian K?nkel.
– Cirka 40% av alla kväveoxider som bildas vid trafik kommer från lastbilar, säger K?nkel. I de bensindrivna personbilarnas trevägskatalysator reagerar tre föroreningar med varandra, nämligen kväveoxider, oförbrända bensinrester och kolmonoxid. Av detta blir det kväve, vatten och koldioxid. Problemet med att rena avgaserna från dieselmotorn är att förbränningen i denna är så effektiv. Dieseldrivna bilar är bränslesnåla. Det följer inte med dieselrester i avgaserna och då fungerar inte katalysatorn.
På LTH har man i stället utvecklat idén att spruta in dieselolja i avgaserna precis innan dessa når katalysatorn. Då får man en mycket effektiv eliminering av kväveoxiderna – på papperet. En motor körs ju med olika hastighet och belastning, och det spelar också stor roll för reningen hur varm katalysatorn är.
– Hela avgassystemet måste bli ÓintelligentÓ, säger Christian K?nkel. Vi har utvecklat en datorstyrning som består av tre program. Ett program tar emot olika mätvärden från motorn. På basis av uppgifter om gaspådrag och last förutsägs avgasernas temperatur och hur mycket kväveoxider de innehåller. Det är alltså en simulering av hur motorn arbetar. Det andra programmet gör en liknande simulering av hur katalysatorn arbetar och hur väl den kan tillgodogöra sig den insprutade dieseln. Det tredje programmet är ett strategiprogram som gör en avvägning av behovet av diesel och katalysatorns kapacitet och bestämmer hur mycket diesel som ska sprutas in.
Vid normal körning reduceras utsläppen av kväveoxider med 40%. Utsläppen av kolmonoxid och oförbrända bränslerester minskar med över 90% och utsläppen av sotpartiklar med 20%. Insprutningen medför dock att dieselförbrukningen ökar med 5%.
– Det kan tyckas att minskningen av kväveoxiderna inte är tillräckligt stor. Men lastbilsfabrikanterna vet att år 2005 eller senast år 2008 kommer lagkrav att tvinga fram avgasrening för tunga lastbilar. Tiden är knapp och det är inte säkert att det finns många alternativ. Det finns f n också en teknik där man i stället för diesel sprutar in ammoniak i avgassystemet. Det eliminerar ännu mer kväveoxider. Men våra metoder är generella och kan tillämpas även på den tekniken för att göra den effektivare.Dessutom har tekniken med dieselbränsle vissa fördelar och är säkert utvecklingsbar – t ex vad det gäller dieseldrivna personbilar. Vi har ännu inte sett vad som är optimalt, menar Christian Künkel.
En prototyp skulle enligt Künkel kunna tas fram på några månader. Vid serietillverkning skulle priset för avgasreningen kunna bli 10 000 – 20 000 kronor. Det låter mycket, men en lastbil kostar i dag runt en miljon kronor.
Christian Künkel disputerade 21 september. Hans avhandling heter Catalytic Reduction of NOx on Heavy-Duty Trucks.
Ingemar.Odenbrand/avgasrening.shtml K?nkel nås på 046-222 41 59 eller 0705-12 22 83. e-post: christian.kunkel@chemeng.lth.se

www.chemeng.lth.se/christian.kunkel/ och http://www.chemeng.lth.se/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera