Artikel från Umeå universitet
18 september 2001

Konkurrensförmågan förbättras av IT

I sin doktorsavhandling visar Gert-Olof Boström att en bransch, den svenska arkitektbranschen, som exponeras för informationsteknologi förändras. Informationsteknologin, IT, i det studerade fallet representeras av CAD, Computer Aided Design som är en programvara som gör det möjligt att konstruera en ritning i en dator.

Efterfrågan på tjänster utförda med IT ökade markant i omfattning under den studerade perioden. Förändringen av kvalitetsuppfattningen skedde successivt, det vill säga uppfattningen om tjänstekvalité förändrades över tiden för att slutligen ta användandet av CAD givet i tjänsteproduktionen.
Det är möjligt att tolka förändringen i efterfrågan som att konkurrensförmågan bland företagen i branschen är relaterad till användandet av den nya teknologin. Företagen som tidigt började att använda IT uppvisade tecken på att ha en bättre konkurrensförmåga än de företag som valde att avstå från tekniken. Vidare så uppvisade de företag som började att använda IT tidigt en vilja att växa och att expandera, betydligt mer än övriga företag i branschen. Detta kan få tydliga konsekvenser för branschstrukturen då det företrädesvis var de stora företagen som snabbast tog den nya tekniken till sig.
Skillnaderna mellan de företag som började att använda IT tidigt och de som avstod från att använda tekniken var tydliga. Ett sätt att sammanfatta dessa skillnader är genom att beskriva de förstnämnda företagen som progressiva och övriga som traditionella. Skillnaderna mellan företagen var troligen ett resultat av att ledarna för dem hade olika professionella och affärsmässiga värderingar.

Gert-Olof Boström nås på:
Tel: 090 -786 69 51
E-post: gert.olof.bostrom@fek.umu.se

Fredagen den 28 september försvarar ekonomie licentiat Gert-Olof Boström, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: CAD Adoption in the Swedish Architectural Industry – IT and the Professional Service Sector. Svensk titel: Adoptionen av CAD i den svenska arkitektbranschen – IT och tjänstesektorn.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i Humanisthuset, hörsal G. Fakultetsopponent är Professor Sören Kock, Svenska Handelshögskolan, Vasa, Finland.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera