Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2001

Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld

Hur hanteras kompetensutveck-ling i praktiken, vilka strategier utvecklas och hur formas dessa stra-tegier? Det är frågor som Dan Rönnqvist, forskare på Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet, diskuterar i sin doktorsavhandling.

Rönnqvist har genomfört tre studier inom ett landsting. Han har gjort intervjuer med centrala aktörer, en enkätstudie med samtliga klinikledningar och fallstudier av fyra vårdenheter.

Studierna visar att vårdenheterna som ingår i studien har olika strategier för kompetensutveckling. Skillnaderna tycks delvis bero på hur starkt klinikledningen upplever det tryck som omgiv-ningen ställer och delvis på maktförhållanden mellan olika yrkesgrupper.
De likheter som finns verkar främst formas av en medicinsk utbildningskultur som tycks råda inom hälso- och sjukvård.

Av Rönnqvists studier framgår också att läkare och paraprofessionella har de bästa utvecklingsmöjligheterna. De är något bättre än sjuksköterskornas och betydligt bättre än undersköterskornas. Det framgår också att planerade utbildningsinsatser framförallt syftar till att tillgodose de anställdas medi-cinsk/tekniska kompetens. Krav på andra kompetenser får i praktiken tillgodoses genom det informella lärandet.

Centrala aktörer har en vag och osäker uppfattning om vårdenheternas strategier för kompetensutveckling. Vårdenheter som tillämpar en så kallad integrerad strategi för kompetensutveckling och en icke Tayloristisk arbetsorganisation klarar personalminskningar bättre i jämförelse med andra vårdenheter.

Avhandlingen heter “Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld. En studie av strategier för kompetensutveckling inom hälso- och sjukhusvård”. Disputationen äger rum 2001-09-21. Dan Rönnqvist nås via e-post danro@ibv.liu.se eller per tel 013-28 21 13.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera