Tema

Intervju ett alternativ till betyg som urvalsmetod

Intervju är en vanlig metod i Sverige när det gäller bl.a. anställning av personal och urval av studenter till högskoleutbildning. Christina Cliffordson vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) har i en nyligen framlagd avhandling, med särskild utgångspunkt i begreppet empati, studerat hur användbar denna metod är.

Att intervjua sökande till högskoleutbildning har blivit en allt vanligare urvalsmetod, inte minst när det gäller utbildningar som leder till yrken som kräver särskild förmåga att relatera till andra människor. Vid HTU används intervjuer på utbildningar till sjuksköterska, socialpedagog, hälsovetare samt filmproducent. Rätt genomförd kan en intervju tillföra en ny dimension i urvalsarbetet, men metoden är också kopplad till svårigheter, såsom exempelvis intervjuarens subjektivitet.

Empati centralt begrepp
Christina Cliffordson, som själv har erfarenhet av intervju som metod vid urval till högskoleutbildning, har funnit att begreppet empati är centralt för alla professionella relationer och följaktligen också i intervjuarbetet. I sin avhandling: ”Assessing empathy: Measurement characteristics and interviewer effects”, som framlades i april månad vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, har hon därför särskilt studerat detta begrepp. Hennes resultat visar att begreppet empati bäst kan beskrivas och studeras som ett flerdimensionellt begrepp, som innehåller både emotionella och kognitiva komponenter. Vidare har Christina funnit att intervju som urvalsmetod kan fungera bra, under förutsättning att det finns en gemensam uppfattning om vad det är som ska bedömas, att man använder sig av någon form av bedömningsskala, att flera intervjuare genomför intervjun samt att intervjuarna är vana eller tränade i att genomföra bedömningsintervjuer.
– All forskning förordar en tämligen hårt strukturerad intervju. Trots detta är den så kallade ostrukturerade intervjun den mest förekommande, säger Christina Cliffordson och fortsätter:
– Det är rimligt att ge sökande till högskolan fler möjligheter att komma in på en utbildning än bara via betygen eller högskoleprov. För att öka tillförlitligheten och validiteten i intervjusituationen hoppas jag därför att utvecklingen går mot ett mer standardiserat genomförande än vad som ofta är fallet idag.

För mer information kontakta: Christina Cliffordson, tel 0521-26 42 28, e-post Christina.Cliffordson@htu.se

Pressmeddelandet lämnat av FoU-informatör Bodil Järnerot, tel 0520-47 50 15, Bodil.Jarnerot@htu.se

Intervju ett alternativ till betyg som urvalsmetod

 lästid ~ 1 min