Artikel från Uppsala universitet
8 maj 2001

Meningsfull vardag viktigaste kvaliteten för obotligt sjuka

Den livskvalitet som obotligt sjuka cancerpatienter upplever är främstberoende av att vardagen känns meningsfull. Det är ett av flera resultatsom Uppsalaforskaren Bertil Axelsson presenterar i sin avhandling om cancerpatienters livskvalitet i livets slutskede.

Utredningen “Värdig vård vid livets slut”, SOU 2001:6, som nyligen
presenterades, betonar det stora behovet av ökad kunskap och forskning inom
detta fält. Bertil Axelssons avhandling om vårdutnyttjande,
livskvalitetsmätning och paracetamols (Alvedons) effekt vid samtidig
morfinbehandling, baserar sig på erfarenheterna från arbetet med
Storsjögläntan i Jämtlands län, ett palliativt resursteam som stöttar
obotligt sjuka cancerpatienter och deras anhöriga vid vård i det egna
hemmet.
I samarbete med professor Per-Olow Sjöden vid Uppsala universitet
har Bertil Axelsson utvecklat ett instrument speciellt anpassat för att
mäta cancerpatienters livskvalitet i livets slutskede. Den fråga som mest
tydligt samvarierar med patientens upplevda livskvalitet är känslan av
meningsfull vardag. Varken smärta, illamående eller nedstämdhet har till
närmelsevis lika stor inverkan. Med den symptomlindrande behandling
patienterna fick ökade inte smärtan och ångesten i livets slutskede, vilket
ifrågasätter föreställningen om att det måste vara förenat med både smärta
och ångest att dö i cancer.
Vissa cancerpatienter behandlas med smärtstillande medel i form av
morfin. I dagsläget ordineras alla dessa patienter dessutom 6 till 8
Alvedontabletter om dagen. Några vetenskapliga belägg för denna rutin finns
inte. I en dubbelblind placebokontrollerad undersökning – varken patient
eller personal visste om de tog paracetamol – noterades inte någon skillnad
i smärtlindrande effekt med eller utan paracetamol. Många cancerpatienter
torde därför klara smärtlindringen lika bra med enbart morfin utan att
svälja ett stort antal Alvedontabletter varje dag.
De resultat som Bertil Axelsson presenterar i sin avhandling kan
göra det lättare att utvärdera olika åtgärders effekter på patienternas
livskvalitet och att utvärdera olika organisationsforändringars effekt på
vårdkonsumtionen. Förhoppningsvis kan också cancerpatienter med
morfinbehandling slippa rutinmässig förskrivning av Alvedon.

Avhandlingens titel: The Incurable Cancer Patient at the End of Life
Bertil Axelsson kan nås på telefon 063-15 30 00 vx.
alt. 0740-39 93 47 eller e-post bertil.axelsson@jll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera