Tema

Rätt färger i miljön viktigt i äldrevården

Färg och färgskillnader är avgörande för hur tydligt vi ser saker och tingomkring oss. På äldre dagar är detta än mer viktigt eftersom sämre syn,nedsatt minne och demenssjukdom kan påverka hur vi uppfattar vår omgivning.En doktorsavhandling från Göteborgs universitet visar nu att färguppfattningär väl bevarad högt upp i åren och att starka färger ger stöd för minnet hosäldre demenssjuka.

Avhandlingen visar att man trots hög ålder och demenssjukdom kunde se
nyansskillnader, lättast mellan röda eller gula nyanser, svårare mellan blåa
eller gröna nyanser. Starka kulörer i rött, blått, grönt, gult, vitt och
svart igenkändes lättast med sina färgnamn. Svårare var det med ljusa
pasteller eller mörka dova färger som man ofta inte uppfattade som olika
kulörer. Alla deltagare i studien hade en åsikt om färg som dessutom
resulterade i en mycket likartade rangordning av färger för grupperna.
Enligt ett minnestest utgjorde färgen på bilden starkast stöd för närminne
och uppmärksamhet, medan formen på bilden var det som lättast igenkändes
över tid.

Resultatet av denna studie bör kunna användas som vägledning i framtida
utformning och färgsättning av äldres vård- och boendemiljöer. Samtidigt
uppmuntrar resultatet till ett ökat samarbete mellan arkitekter och
vårdpersonal och en ökad medvetenhet och diskussion bland vårdpersonalen om
miljöns betydelse för rehabilitering och välbefinnande.

I avhandlingen undersöks fyra aspekter av färg som har stor betydelse för
hur vi uppfattar den miljö vi vistas i. Dessa är kontrastkänslighet –
viktigt för hur tydligt saker och ting framträder mot bakgrunden, kunskap om
färgnamn – utgångspunkten om man avser att använda färgkoder i miljön,
färgpreferenser – väsentligt med hänsyn till äldres tycke och smak i
designen av deras boendemiljö och slutligen färg och form som stöd för
igenkänning – betydelsefullt vid användning av ledtrådar i miljön. Detta
undersöktes bland 347 personer i 80 och 95 års ålder samt i en grupp
drabbade av Alzheimers sjukdom i olika svårighetsgrad.

Avhandlingen visar att ålder var en avgörande faktor för urskiljande och
igenkänning av färger till skillnad från demenssjukdom. Minnestestet
påverkades mer av demenssjukdom än ålder, men trots detta kunde personer med
Alzheimers sjukdom utnyttja färg och form som stöd för minnet till viss del.

Leg sjuksköterska, med lic Helle Wijk, 031-342 65 72, mobil 0733-70 34 62
fax 031- 20 72 58 epost helle.wijk@vgregion.se
Handledare: Professor Stig Berg tel. 036-32 49 00 epost stig.berg@hhj.hj.se
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet,
institutionen för samhällsmedicin,
avdelningen för geriatrik.
Avhandlingens titel: Colour perception in old age. Colour discrimination,
colour naming, colour preferences and colour/shape recognition.
Avhandlingen försvaras fredagen den 11 maj klockan 09.00, Stora
föreläsningssalen, Paviljong 15, Vasa sjukhus.

Rätt färger i miljön viktigt i äldrevården

 lästid ~ 2 min