Artikel från Umeå universitet
17 april 2001

Norrbottensstudie om snarkning som sjukdomsymtom

Fredagen den 27 april försvarar Lars-Gunnar Larsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling som visar att 18 procent av männen och 7 procent av kvinnorna har problem med snarkning eller andningsuppehåll under sömnen av den omfattningen att det oroar anhöriga. Snarkande kvinnor remitteras inte vidare för utredning i samma usträckning som snarkande män.

Avhandlingen baseras på material från två enkätstudier i Norrbottens län med frågor om luftvägssymtom och luftvägssjukdomar, rökvanor och symtom tydande på andningsstörningar under sömn som snarkning och dagtrötthet. Totalt omfattas 5 627 personer mellan 20 och 69 år, bland vilka 579 undersökts vidare med bl.a. lungfunktionsmätning. Studierna visar att dessa problem har ett starkt samband med sjukdomen obstruktiv sömnapné.

Studierna visar även att snarkning och andningsuppehåll under sömn är vanligare bland personer med kronisk bronkit, astma och nästäppa än bland luftvägsfriska. Däremot kan man inte påvisa något samband mellan nedsatt lungfunktion och snarkning. Rökning och ålder ökar risken för att drabbas av snarkning och andningsuppehåll. Dessa symtom är vanligare bland män än bland kvinnor. Personer som har problem med snarkning eller nattliga andningsuppehåll är också tröttare på dagen och kvinnor med snarkningsproblem har mer symptom av dagtrötthet än snarkande män.

Utifrån dessa studier uppskattas att endast ca 20 % av de personer i Norrbotten med symtom som tyder på obstruktiv sömnapne har remitterats för undersökning med sömnregistrering under tioårsperioden 1990-2000.

Avhandlingen visar även att snarkande kvinnor missgynnas så tillvida att de, trots mer dagtrötthet inte remitteras för utredning i samma utsträckning som män.

Avhandlingen har titeln “Snoring and other symptoms related to obstructive sleep apnea; prevalence, risk factors, and relation to respiratory disorders – The Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study III”. Svensk titel: “Snarkning och andra symtom på obstruktiv sömnapne; förekomst, riskfaktorer och samband med luftvägssjukdomar. OLIN-studie III”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal A5, Farmakologiska institutionen, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor Per Backe, Institutionen för Lungmedicin, Universitetssjukhuset i Bergen, Norge

Lars-Gunnar Larsson är född och uppvuxen i Boden. Efter läkarutbildning i Umeå, är han från mitten av 1970-talet verksam som specialist i lungmedicin och överläkare vid Lung- och Allergisektionen vid Centrallasarettet i Boden, sedermera Sunderby sjukhus. Han kan nås på tfn 0920 – 282000 sökare 85369 eller e-post: lars-gunnar.larsson@algmed.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera