Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2001

På jakt efter genen bakom ärftlig tandemaljsjukdom

Fredagen den 6 april försvarar Carina Kärrman Mårdh, Institutionen för cell- och molekylärbiologi samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, en avhandling som karlägger den genetiska bakgrunden till tandemaljsjukdomen Amelogenesis Imperfecta (AI).

Sjukdomen är ärftlig. Patienterna har antingen tunn eller mjuk tandemalj – eller en kombination av båda delarna. AI är vanlig i Västerbottens län, där den drabbar 1 på 700 individer; att jämföra med t.ex. Västsverige, där den drabbar 1 på 4 000.

I en tidigare studie lokaliserades en gen för en variant av nedärvt AI till ett 17,6 Mb (miljoner baspar) stort område på kromosom 4. I denna avhandling har det kritiska området avgränsats till 4 Mb och två kandidatgener karakteriserats. Senare har generna hos AI-patienter undersökts och även om inga sjukdomsassocierade mutationer då påträffades, har detta arbete avgränsat och underlättat fortsatta studier av sjukdomen. När en mutation som orsakar lokal hypoplastisk AI upptäcks kommer det att underlätta diagnostiseringen av AI, möjliggöra en behandling och leda till en ökad förståelse för tandutveckling.

Med hjälp av genetisk och fysisk kartläggning av kromosom 4 har det fastställts att genen för den lokala hypoplastiska varianten av AI finns i ett 4 Mb stort område. Studien visar att de sex studerade familjerna med denna typ av AI troligen är släkt med varandra och bär på samma mutation. Tillsammans med en amerikansk grupp kartlades en gen, kodande för proteinet ameloblastin som bygger upp emaljen under tandutvecklingen. Ameloblastingenen lokaliserades till kromosom 4 och samma region som den sjukdomsorsakande genen för lokal hypoplastisk AI. Den genomiska organisationen karakteriserades för både ameloblastingenen och en annan emaljgen, enamelingenen; denna information användes sedan för att utföra mutationsanalyser i DNA från AI-familjerna. Inga mutationer som var associerade med sjukdomen hittades, och därmed kunde det uteslutas att mutationer i de delar av enamelin- och ameloblastingenerna som kodar för protein orsakar lokal hypoplastisk AI.

Avhandlingen har titeln “Genetic studies of Amelogenesis Imperfecta (AI): mapping and molecular characterization of candidate genes for the local hypoplastic form”. Svensk titel: “Genetiska studier av amelogenesis imperfecta (AI): kartläggning och molekylär karakterisering av kandidatgener för den lokala hypoplastiska formen”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i föreläsningssal “Major Groove”, byggnad 6L, Mikrobiologi.
Fakultetsopponent är professor Niklas Dahl, Institutionen för patologi och genetik, Uppsala Universitet.

Carina Kärrman Mårdh är uppvuxen i Vetlanda och arbetar f.n. i Mölndal. Hon nås på tel: 031-776 10 00. E-post: carina.karrman-mardh@astrazeneca.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera