Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2001

Lika lön för lika eller likvärdigt arbete?

Susanne Fransson behandlar i en doktorsavhandling fenomenet lönediskriminering utifrån ett rättsligt och ett historiskt perspektiv. Hon synliggör betydelsen av kön när normer om lön och anställningsvillkor har tolkats och tillämpats på en könssegregerad arbetsmarknad och i domstolarna. Avhandlingen presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 24 februari.

EG-domstolen har i ett stort antal mål tolkat principen om lika lön, artikel 141 i EG-fördraget. Argumentationen i EG-domstolen präglas av frågan om kvinnors och mäns arbetsuppgifter över huvud taget är jämförbara. EG-domstolens tolkning av begreppet indirekt diskriminering har gjort frågan om lönediskriminering till en avvägningsnorm, där de nationella domstolarnas prövning kan leda till att särbehandlingen av kvinnor legitimeras rättsligt.

Av arbetsdomstolens tolkning av likalöneprincipen framgår tydligt att EG-rätten inte är svensk rätt. Det finns en skillnad mellan EG-domstolens tolkning av likalöneprincipen och arbetsdomstolens tolkningar i de sex lönediskrimineringsmålen. Utformningen av jämställdhetslagens 18 § leder till att frågan om kön osynnliggörs i den nationella domstolsprocessen. Genom att inte göra åtskillnad mellan begreppen direkt och indirekt diskriminering görs löneskillnaderna ursäktliga och låga krav ställs på arbetsgivarens motbevisning. Arbetsdomstolen är bunden av äldre förarbeten och ser EG-domstolens rättspraxis som vägledande uttalanden. Det kollektiva förhandlings- och avtalssystemets normer präglar arbetsdomstolens juridiska argumentation. Konflikten mellan lagstiftningen och kollektivavtalssystemet visas i analysen av Barnmorskemålet, AD 1996 nr 41. Grunden för arbetsdomstolens argumentation är konsekvensorienterad och när artskilda arbeten jämförs är beviskraven höga. Resultatet blir att systemet och löneskillnaderna bevaras. Stabiliteten på arbetsmarknaden bevaras och det oförutsägbara i form av nya värderingar av kvinnors och mäns arbete befattar sig domstolarna inte med.

Avhandlingen avslutas med en diskussion kring frågan: Vad bör göras? Går det att förena legal- och förhandlingstrategier med stöd av den nya jämställdhetslagen för att uppnå målet lika lön för lika och likvärdigt arbete?

Susanne Fransson är verksam vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.


Tid för disputation: Lördag 24 februari 2001
Plats: Sal E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Susanne Fransson
Avhandlingens titel: “Lönediskriminering. En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Susanne Fransson, telefon 031-773 1289, e-post susanne.fransson@law.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera