Artikel från Stockholms universitet
22 januari 2001

Ökade möjligheter till geografisk IT för miljön

Förbättrad redovisning av begränsningar och osäkerhet i digitala kartor skulle ge ökat genomslag för geografisk IT ute i samhället. Detta gäller särskilt för sektorer som naturvård, kulturmiljövård och miljöövervakning där vaga eller tvetydiga begrepp och värderingar måste kunna hanteras. I sin doktorsavhandling, som Ola Ahlqvist lägger fram vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet, presenterar han en teoretisk bakgrund till några av problemen med hantering av digital geografisk information samt några förslag till hur dessa problem kan tacklas.

Geografiska informationssytem (GIS) kan idag möta högt ställda krav på informations- och kunskapsproduktion. Tekniken uppfyller emellertid inte de krav som ställs från sektorer som natur-, kultur- och miljövård, eftersom man där måste kunna hantera värderingar och naturligt vaga, osäkra eller ibland tvetydiga begrepp och data i sina analyser.
Avhandlingen pekar på några grundläggande områden som ännu inte tillgodosetts med dagens geografiska informationssystem. Skalan i både tid och rum påverkar vad vi kan se och inte se i vår information och detta påverkar i sin tur hur materialet kan användas. Dessutom visar studierna att dagens geografiska informationssytem inte kan hantera alla de typer av osäkerhet som finns i geografisk information. Betydelsen av de begrepp som används (semantiken) i geografisk information måste vid en digital hantering kunna definieras på ett rikare sätt än dagens tekniska lösningar medger.
I en rad experiment med geografiska data visas i avhandlingen hur den välkända mängdläran kan berikas med oskarp och grov mängdlära på ett sätt som ger en rikare beskrivning av digitala geografiska data. Denna berikning kan enligt avhandlingens slutsatser användas för att öka möjligheterna för olika organisationer att utbyta information. En faktor som även skulle betyda mycket för exempelvis regeringens pågående satsning på utbildning och tillämpning av geografiska informationssystem i samhället.

Doktorsavhandlingens titel är Context Sensitive Transformation of Geographic Information

Disputationen äger rum fredag 26 januari kl. 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus och opponent är professor Peter Fisher, University of Leicester

Ola Ahlqvist nås på Torpvägen 26, 147 63 Uttran, tfn 08-530 354 95 (bost.), 08-16 49 63 (arb.), e-post: ola@natgeo.su.se

Institutionens hemsida: www.geo.su.se/ink/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera