Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2001

Gruppdiskussioner enade vård- och omsorgspersonal

Studien har genomförts bland personal inom särskilda boendeformer för äldre personer och för personer med funktionshinder. Avhandlingen har sin utgångspunkt i Ädelreformen, som bland annat innebar att sjuksköterskor från landstingets sjukvårdsinriktade kultur kom att ingå i samma arbetsgrupper som personal inom kommunens sociala omsorgsinriktade kultur.

Denna förändring medförde att personalen efter en tid aviserade att samarbetssvårigheter förelåg.
För att komma tillrätta med dessa genomfördes en serie gruppdiskussioner, där personalen diskuterade sitt vardagsarbete. En diskussionsmanual utarbetades för att skapa en gemensam utgångspunkt. Avsikten med diskussionerna var att personalen skulle reflektera över sin egen attityd och lyssna in andras synpunkter. På så sätt skulle förståelsen mellan de olika yrkesgrupperna utvecklas. Ett antal delstudier genomfördes som på olika sätt studerade betydelsen av dessa gruppdiskussioner.

Resultatet visar att gruppernas kultur är olika och att det har betydelse för hur personalen diskuterar och tillgodogör sig innehållet i gruppdiskussionerna. Förståelsen mellan personalen förbättras, de bekräftar varandra i större utsträckning och motsättningar mellan social omsorgs- och vårdpersonal är inte längre synliga. Resultatet visar också att personalens berättelser förändrats från att ha handlat om tillkortakommanden hos medarbetare till att handla om situationer där de äldres eller funktionshindrades bästa är i fokus.

Det är av stor vikt att personalen kontinuerligt ges tillfälle att diskutera och reflektera över sitt vardagsarbete i syfte att skapa förståelse och respekt för varandras kunskaper och synsätt.
Inte minst därför att personalens sätt att bemöta varandra även får betydelse för deras möten med de som erhåller social omsorg och vård.


Marianne Forsgärde nås på:
Tel arb: 090-786 68 97
Hem : 090-491 77
E-post:marianne.forsgarde@socw.umu.se
Berith Westman:
Tel arb: 090-786 98 76
Hem: 090- 423 85
E-post: berith.westman@socw.umu.se

Onsdag den 30 januari försvarar Marianne Forsgärde och Berith Westman, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Att skapa rum för reflektion. Systematiska diskussionsgrupper med social omsorgs- och vårdpersonal inom särskilda boendeformer.
Disputationen äger rum klockan 9.15 i Humanisthuset, hörsal G.
Fakultetsopponenter är docent Elisabeth Severinsson, Institutt for Sykepleievitenskap, Ullevål, Oslo och Docent Anna-Lena Lindquist, Socialhögskolan, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera