Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2001

Vilka grammatiska fel gör svenska grundskoleelever i engelska – och varför?

Vilka är de vanligaste grammatiska fel som elever i årskurs 9 i den svenska grundskolan gör i engelska? Pia Köhlmyr har gjort en övergripande studie av grammatiska fel i närmare 400 uppsatser tagna från de nationella prov i bl a engelska som gavs 1992 och 1995 i Sverige. Materialet belyses ur flera olika synvinklar. Vilka slags fel uppstår och varför, hur vanliga och hur ‘allvarliga’ är de? Vilken roll spelar t ex “transfer” från svenskan och vilka är de pedagogiska implikationerna?

Felen är klassificerade enligt ett system baserat på ordklasserna med tillägg av kongruensfel och ordföljdsfel. Vokabulärfel och stavningsfel är inte inkluderade i undersökningen. Felen kan huvudsakligen delas in i två typer: å ena sidan fel beroende på att man inte alls vet vilka grammatiska regler som gäller, å andra sidan fel där man visserligen verkar ha förstått vilken regel som gäller men där utförandet ändå blir fel, t ex goed för went.

Resultaten visar att samma feltyper dyker upp oavsett betyg i engelska. De flesta felen rör mycket frekventa och ofta övade grammatiska strukturer. En överväldigande majoritet av felen tyder trots detta på luckor inom väsentliga områden av engelskans grammatik.

Överföring av svenska grammatiska strukturer och regler förklarar en stor andel av problemen (t ex I asked what for books you have) även om överanvändning av vissa engelska former dominerar (t ex sheeps, goed). Resultaten diskuteras ur olika synvinklar med tanke på faktisk skriftlig språkfärdighet gentemot mål i läroplanen, korrekthet visavi kommunikativ kompetens, grammatikundervisning och ‘feedback’ i olika former samt andra pedagogiska aspekter, t ex vikten av allmänspråklig medvetenhet, kompetens i modersmålet i förhållande till annan språkinlärning och även lärarnas kompetens.


Avhandlingens titel: “To Err is Human” An investigation of grammatical errors in Swedish learner’s written production in English.
Disputationen äger rum lördagen den 27 januari 2001 kl 10.15
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Närmare upplysningar kan fås från Pia Köhlmyr, tel 031-733 1767 (arb), e-post: pia.kohlmyr@eng.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera