Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2000

Arbetsrelationer i sjukvården

I sjukvården, liksom i annan offentlig verksamhet, pågår sedan ett par decennier en nästan obeveklig förändringsprocess. Omorganisationer har avlöst varandra och det som har fått en stor genomslagskraft är förändringar som initieras utifrån politiska och ekonomiska motiv. En viktig aspekt är hur identitet skapas i dessa processer och vilken betydelse det har för hur människor agerar i sitt arbete.

Ulla Sebrant, , som i dagarna vid Stockholms universitet lägger fram sin avhandling om organisation och personalrelationer inom sjukvården, har under ett och ett halvt år följt personalen på en geriatrisk avdelning genom deltagande observation och intervjuer med både vårdpersonal och klinikledning. Hon har studerat klinikens och avdelningens organisation och arbetsformer som uttryck för hur personal i olika positioner och med olika funktioner relaterar till varandra och därigenom konstruerar sin sociala identitet. Social identitet ses här som personers upplevelser av sig själva i förhållande till sin omgivning, vilket i en arbetssituation kan handla om professionell tillhörighet och den upplevda möjligheten att vara delaktig och utöva inflytande.
Den ekonomiska styrningen med utvidgat chefsansvar för både läkare, sjuksköterskor och paramedicinare samt de senares professionella utveckling medför krav på mer jämbördiga arbetsrelationer och nya organisationsmodeller i sjukvårdsarbetet. Den traditionella medicinska hierarkin och dess sociala ordning fungerar dock fortfarande som ett betydande socialiseringsinstrument i sjukvården. De sociala identiteter som reproduceras ur den är ett stort hinder för demokratiseringsprocesserna dels genom att starka grupper inte vill släppa ifrån sig sina privilegier och dels för att grupper med lägre status inte förmår ta för sig. Båda dessa processer innebär att man skapar nya sociala identiteter.

Doktorsavhandlingens titel: Organiserande och identitet. Om arbetsorganisation i geriatrisk sjukvård.
Tid för disputation: fredag 8 december kl. 10.00
Lokal: Nordenskiöldssalen, Geovetenskapens hus, Frescati
Respondent: Ulla Sebrant, e-post ulla@nwl.ped.su.se
Opponent: Professor Mats Alvesson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera