Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2000

Doktorsavhandling är forskning som tillför världen ny kunskap

‘- Doktorernas forskning är just – forskning, dvs avhandlingarna tillför världen ny kunskap, som inte fanns förut. Den mycket omfattande diskussion, som förs idag om forskarutbildning tenderar ibland att ge intrycket att doktorandtiden endast är en utbildningsperiod. Förvisso finns det ett utbildningsmoment under doktorandtiden, men detta får inte undanskymma det faktum, att själva slutresultatet, avhandlingen, är en forskningsinsats.


Det sade Gustaf Lindencrona, rektor vid Stockholms universitet, i sitt inledningsanförande till Forskardagen som idag ägt rum i Aula Magna i Frescati.
– Ibland framförs uppfattningen att de akademiska avhandlingarna skulle vara av mindre allmänt intresse eller som det ibland sägs av enbart “inomvetenskapligt” intresse. Vi vill starkt tillbakavisa sådana uppfatt-ningar. Även avhandlingar av inomvetenskapligt intresse kan ha allmänt intresse, antingen omedelbart eller – om den är mycket före sin tid – i en framtid. Det stora intresset för Forskardagen visar tydligt att avhandling-arna är intressanta, menar Gustaf Lindencrona.

Under Forskardagen presenterade 43 av de 205 nydisputerade doktorerna under verksamhetsåret 1999/2000 från universitetets samtliga fakulteter sina forskningsresultat.

– Den omständighet att avhandlingen är betydelsefull forskning leder också till slutsatsen att resultaten bör spridas. Avhandlingarna bör därför tryckas så att de blir allmänt tillgängliga. Det är själva mångfaldigandet och tillgängligheten som är det väsentliga, om det sker i bokform eller genom publikation i ett antal tidskrifter betyder mindre. Vi avvisar inte heller möjligheten att använda nya medier som Internet, avslutar Gustaf Lindencrona.

Några siffror
Under 1999 var det totala antalet doktorsexamina 173 st, varav 86 på matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Samtidigt fanns 2135 doktorander enligt den officiella definitionen dvs med mer än 10% aktivitet. 263 nya doktorander antogs varav 525 kvinnor. Fördelningen på fakulteter var humanistisk fakultet 33, juridisk fakultet 9, samhälls-vetenskaplig fakultet 84 och naturvetenskaplig fakultet 137. Den i förhållande till tidigare år låga nyantagningen på humanistiska fakulteten beror på de nya reglerna för antagning till forskarutbildningen enligt vilken ordnad finansiering krävs.


För närmare information om Forskardagen kontakta projektgruppen på tfn 073-651 25 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera