Tema

Så kan lärare främja studiero i skolan

Hur kommer det sig att vissa lärare lyckas skapa lugn och ro i klassrummet? En sammanställning från Skolforskningsinstitutet visar på sex saker en sådan lärare gör.

Bristande studiero i svenska skolor har under de senaste åren uppmärksammats i undersökningar och i media. Lärare har efterfrågat mer kunskap om hur man skapar en god lärandemiljö och arbetsro för elever.

För att möta det behovet har Skolforskningsinstitutet sammanställt forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet. Forskningsfrågan man velat besvara är: ”Vad kännetecknar lärares ledarskap som främjar studiero i klassrummet?”.

Skolforskningsinstitutet en statlig myndighet som arbetar för att undervisning i förskolor och skolor ska bedrivas på vetenskaplig grund.

Inte bara lärarens uppgift

− Det känns angeläget att presentera forskning som kan ge lärare en ökad kunskap om arbetssätt och sätt att utöva ledarskap i klassrummet, säger Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutets direktör.

Att fokus är på lärarens roll innebär inte, menar Skolforskningsinstitutet, att läraren ensam är ansvarig för studieron, utan att man velat titta på det som läraren kan göra i klassrummet.

Läs också: Hjälper strängare disciplin och hårdare regler?

Så kan lärare skapa studiero i klassrummet

Resultaten från forskningen har sammanställts i sex rubriker som utmärker ledarskap som främjar studiero:

  1. Lära känna eleverna och skapa positiva relationer
  2. Välja och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov
  3. Förebygga genom tydliga förväntningar och struktur
  4. Aktivera eleverna och göra dem delaktiga
  5. Stödja och möta beteenden
  6. Utvärdera utifrån observationer

Varje rubrik beskrivs utförligare i rapporten nedan.

Rapport:

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

skolforskningsportalen.se finns ytterligare material som kan användas av lärare.

Så kan lärare främja studiero i skolan

 lästid ~ 1 min