Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2008

Läraryrket genom 200 år

I en ny avhandling från Göteborgs universitet analyseras hur läraryrket har förändrats de senaste 200 åren. I sin avhandling har Sofia Persson studerat hur lärarnas arbetsvillkor har förändrats sedan början av 1800-talet. Fokus ligger på tre viktiga händelser – uppkomsten av folkskolan på 1840-talet, införandet av grundskolan på 1960-talet och decentraliseringen av grundskolan på 1990-talet.

Avhandlingen bygger på tidigare forskning samt minneskrifter och tidningar från olika lärarförbund. – Materialet visar hur folkskolläraryrket gick från att vara ett yrke för män, till att allt fler kvinnor utövade yrket, säger Sofia Persson.

Historiskt fungerade yrket både som en plattform för manliga klassresenärer och för kvinnor från mer borgerlig familjebakgrund.

– Lärarna och lärarinnorna agerade gemensamt i föreningen Sveriges allmänna folkskollärarförening för att drivaigenom folkskolan som en statligt reglerad skola för alla elever, säger Sofia Persson. Det var ett projekt som bottnade i ett socialt och pedagogiskt engagemang, men också i en önskan om att förbättra de egna arbetsvillkoren och utöka den egna arbetsmarknaden.

Samarbetet inom lärarkåren var dock inte friktionsfritt. Kvinnor och män hade olika löner, samt skilda möjligheter att göra karriär och söka tjänster. Detta motiverade folkskollärarinnorna att bilda ett eget lärarinneförbund med syfte att verka för jämställda villkor i yrket.

Även de manliga folkskollärarna och småskollärarinnorna hade egna organisationer. Hela första halvan av 1900-talet präglades av återkommande konflikter mellan olika folkskollärargrupper, konflikter som bland annat bottnade i skilda arbetsvillkor för kvinnor och män.

I samband med införandet av grundskolan och centraliseringen av kontakterna mellan arbetsgivare och fackförbund  närmade sig de olika folkskollärarförbunden varandra och bildade Sveriges lärarförbund, föregångare till Lärarförbundet.

Friktionerna mellan detta förbund och Lärarnas riksförbund var påtagliga. Men sedan kontakterna mellan arbetsmarknadens parter på nytt decentraliserades under 1990-talet har förutsättningarna för kollektiva förhandlingar och avtal försvagats, vilket har stärkt både Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds professionella profil.  

Det har bland annat inneburit samarbete mellan förbunden i frågan om inrättande av en lärarauktorisation och utveckling av gemensamma yrkesetiska riktlinjer. Vidare har införandet av individuell lönesättning bidragit till ökat fokus på lärares individuella projekt och kompetens till skillnad från de kollektiva lösningar som förbunden förespråkade tidigare.

Avhandlingens titel: Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000

Tid och plats för disputation: Fredagen den 28:e mars 2008, kl. 13.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Sofia Persson, 031- 786 58 27 Sofia.Persson@Sociology.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera