Tema

Knappt en vecka kvar…

Nya utbildningar vid framtidens medicinska universitet

Mycket talar för att morgondagens arbetstillfällen finns inom hälso- sjukvården. På Karolinska Institutet gör vi nu en särskild satsning på våra utbildningar. Förutom två nya utbildningsprogram – psykologprogrammet och podiatriprogrammet – sjösätter vi en kraftigt omgjord utbildningsplan för läkarprogrammet. Vi startar också tre nya mastersutbildningar inom biomedicin, folkhälsovetenskap och klinisk medicinsk vetenskap.

– När det gäller medicinsk forskning är vi ett av världens ledande universitet. Målet är att våra utbildningar ska hålla toppkvalitet och därmed samma höga status som forskningen, säger Vivi-Anne Sundqvist, dekan för utbildning.

Enligt en genomgång som Högskoleverket gjorde under våren kommer läkare, psykologer och annan vårdpersonal i framtiden att vara bristyrken. Karolinska Institutet är Sveriges största centrum för akademisk utbildning och forskning inom medicinområdet – och erbjuder ett mycket brett utbud av kurser och utbildningsprogram. Sista ansökningsdag till samtliga utbildningar på Karolinska Institutet är 15 april.


Läkare 330 högskolepoäng
Det nya utbildningsplanen för läkarprogrammet, som införs successivt från och med i höst, innebär en tydligare samordning mellan basvetenskap och klinik. Redan under utbildningens första terminer kopplas teori till kliniska kunskaper och färdigheter som studenten kommer att behöva som utexaminerad läkare. Lärandemål står i fokus i den nya utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning kommer i betydligt större utsträckning än tidigare att genomföras inom primärvården och fokusera på vanligt förekommande sjukdomar, snarare än specialistsjukvård. Professionell och vetenskaplig utveckling ingår som en integrerad del i både den teoretiska och praktiska utbildningen, vilket är nytt.

För frågor om Läkarprogrammet, kontakta:
Universitetslektor, ordförande i programnämnden Sari Ponzer
Tel: 08-616 28 63
Mobil: 0739 732689
E-post: sari.ponzer@sodersjukhuset.se


Psykolog 300 högskolepoäng
Karolinska Institutets nya psykologprogram har en tydlig profil mot medicin och biologi. och blir den första i Sverige där psykologer utexamineras från en medicinsk fakultet. Fokus kommer att ligga på nya forskningsrön om hjärnan och hur vi människor interagerar med vår omvärld. Utbildningen får därmed att en delvis annorlunda – och kanske till och med utmanande – inriktning jämfört med andra psykologutbildningar i landet. En stor del av undervisningen ges av kliniskt verksamma lärare och forskare och alla praktikplatser kommer att finnas inom hälso- och sjukvården. Redan idag finns ett nära samarbete med Stockholms läns landsting (SLL), då många lärare och forskare samtidigt arbetar kliniskt och SLL är en av landets största arbetsplatser för psykologer.

För frågor om Psykologprogrammet, kontakta:
Jenny Wikström, programansvarig
Tel: 08-524 824 50
E-post: jenny.wikström@ki.se


Podiatri 180 högskolepoäng
Den treåriga högskoleutbildningen i podiatri (medicinsk fotvård) startade hösten 2006 och är den första i sitt slag i Sverige. I USA och Storbritannien har det länge funnits vårdpersonal med specialistkompetens i fotvård för exempelvis diabetiker och reumatiker. Ett problem för många patientgrupper med kroniska sjukdomar är att den fotvård som så många är beroende av kräver läkarordination. Utbildningen till podiater ger kompetens i att självständigt diagnostisera och behandla åkommor i fötterna. Till skillnad från kortare kurser till fotvårdsterapeut leder podiatriprogrammet också till kandidatexamen. Möjligheter till påbyggnadsutbildning med egen forskning kommer att erbjudas.

För frågor om podiatriprogrammet, kontakta:
Professor Torsten Wredmark, programansvarig
Arbete: 08-585 875 89
Mobil: 070-484 86 83
E-post: torsten.wredmark@ki.se

Tre nya mastersutbildningar 120 högskolepoäng
Tre nya mastersutbildningar startar i höst enligt det nya gemensamma utbildningssystem som införs inom EU (Bolognaprocessen). De tre mastersprogrammen, biomedicin, folkhälsovetenskap och klinisk medicinsk vetenskap knyter an till starka forkningsmiljöer inom Karolinska Institutet och alla är påbyggnadsprogram till utbildningar på grundnivå. Mastersprogrammet i biomedicin har i första hand en forskningsinriktning. Mastersprogrammet i folkhälsovetenskap har fyra olika inriktningar och fokuserar på hälsofrämjande arbete. Klinisk medicinsk vetenskap är inriktad på det överbryggande arbetet som behövs mellan olika yrkesgrupper inom vårdsektorn.

För frågor om mastersutbildningarna, kontakta:
Professor Jan-Olov Höög, prodekanus för utbildning
Arbete: 08-524 877 40
Mobil: 070-698 7740
E-post: jan-olov.hoog@ki.se

Kontaktinformation
Presskontakt:
Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Studentkontakt:
Centrala studievägledningen
Tel: 08-524 863 50

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Knappt en vecka kvar…

 lästid ~ 3 min