Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2004

Finns SYNVÄNDOR?

Universitetsstudenters berättelser om kvalitativa förändringar av sätt att erfara situationers mening under utbildningspraktik.

När vi förändrar sätt att se någonting, beror det då på egenskaper hos det vi ser eller på oss själva? Pedagogisk forskning om lärande som förändrat sätt att se/erfara/förstå någonting,
bygger på att människor upplever sådana förändringar. Man har dock inte vetat om människor faktiskt upplever synvändor, är medvetna om dessa eller vad synvändan i så fall erfars bestå av. I den här studien undersöks om universitetsstudenter upplever och i så fall kan beskriva, vad ett förändrat sätt att erfara någonting utgörs av.
Resultatet av den här aktuella studien visar att samtliga deltagande avgångsstudenter, utom en, vid utbildningarna till arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska vid ett större svenskt universitet har kunnat beskriva upplevda förändringar hos det egna medvetandet som synvändor. I skriftliga såväl som muntliga berättelser beskriver deltagande studenter förändringar av sitt sätt att
erfara meningen hos ett fenomen, en företeelse eller en situation under sin utbildningspraktik.
Berättelserna innehåller detaljrika beskrivningar av, vad man erfarit utgöra ett förändrat sätt att se någonting i upplevda situationer. Innebörder hos de beskrivna synvändorna har kategoriserats i två kvalitativt skilda huvudkategorier: “Tillkomst av något nytt”, i form av nytillkommen information eller uppnått resultat av egen handling och “Omstrukturering av medvetandet”, i form av
förändrad figur/grund, urskiljande av skillnad/likhet, skifte av perspektiv eller synliggörande av
relationer mellan helhet/del. Fyndet att deltagarna i studien kunnat beskriva upplevda synvändor som förändringar hos det egna medvetandet kan förstås genom belysning av Variationsteori om lärande. Enligt denna teori sambildas nämligen det vi erfar med vårt erfarande. Genom att deltagarna uppmanats att samtidigt fokusera, vad man erfarit vid två skilda tillfällen, har såväl vad man erfarit som det egna erfarandet vid två skilda tillfällen samt processen där emellan, synvändan, blivit synliga. Deltagarnas beskrivningar av vad man sett vid två skilda tillfällen, har således gjort det möjligt att bilda kunskap
om, vad man upplevt utgöra förändringar hos det egna medvetandet.
En tydlig skillnad mellan deltagande studentgrupper är att läkarstudenternas berättelser nästan uteslutande kategoriserats som “Tillkomst av något nytt”, medan övervägande delen av arbetsterapeut-, sjukgymnast- och sjuksköterskestudenternas berättelser kategoriserats som
“Omstrukturering av medvetandet”. Den funna skillnaden mellan innebörder hos de olika studentgruppernas utsagor, har kunnat förstås genom belysning av skillnad mellan den Naturliga inställningen och den Filosofiska inställningen, som de beskrivits inom tidig fenomenologi och styrkts genom historisk belysning. Det teoretiskt belysta fyndet reser frågor om möjlig skillnad i verklighetssyn vid de olika utbildningarna inom medicin å ena sidan och arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik å andra sidan.

Disputationen äger rum 2004-02-27 kl. 09.15 i sal D3 50,
Institutionen för pedagogik och didaktik, Mölndalsvägen 118
Författare: Kristina Ahlberg
Tel: 031-773 23 51
e-mail: Kicki.Ahlberg@ped.gu.se

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera