11 juni 2024
Karlstads universitet

Ny forskning för energieffektivisering av papperstillverkning

Avvattning av pappersmassan är en mycket energikrävande del vid papperstillverkning. Ny forskning visar nu att man kan effektivisera processen och samtidigt få en lägre energiförbrukning.

– I min forskning har jag tittat på tillverkning av fettresistent papper, det som kallas smörpapper, säger Björn Öman, industridoktorand i kemiteknik. Ju kompaktare ett papper är desto mer energi går det åt vid avvattningsprocessen.

Vid avvattningen går pappersmassan genom flera vakuumsuglådor, normalt fem till åtta lådor. Därvid är återvätning ett problem, det vill säga pappersbanan hinner suga tillbaka redan borttaget vatten igen innan den transporteras till nästa steg.

– Försök i laboratorieskala har utförts vid Karlstads universitet där vi har simulerat en flerstegs-vakuumsuglåda. Den nya lådan ska förhoppningsvis minska energibehovet samtidigt som den blir mer effektiv vilket blir extra viktigt för fettresistenta papper som är mycket svårare att avvattna. Genom ökade vakuumnivåer utan pauser emellan nivåerna har vi kunnat åstadkomma en högre torrhalt och samtidigt fått en lägre energiförbrukning.

Läs artikeln på BioResources: Improved vacuum dewatering of grease-proof paper utilizing a multi-slit vacuum suction box in laboratory scale :: BioResources (ncsu.edu)

Företagsforskarskolan Exact

Forskningen har genomförts inom företagsforskarskolan Exact, där doktorander är antagna vid Karlstads universitet men anställda på de medverkande företagen. Exact är ett samarbete mellan forskargrupper vid Karlstads universitet och näringslivet. Syftet med Exact är att kombinera kunskap inom processteknik och systemanalys med expertis inom digitalisering, för att utveckla energieffektiva digitaliserade produktionsprocesser och högkvalitativa biobaserade produkter. Visionen är att bidra till cirkulär omställning och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. Forskningen är finansierad med stöd av KK-stiftelsen för uppbyggnad av en industriforskarskola inom skogsbaserad bioekonomi och digitalisering.