27 maj 2024
Stockholms universitet

EU-valet: experter vid Stockholms universitet

Är du journalist och behöver hitta en expert inför valet till Europaparlamentet? Stockholms universitet har sammanställt en lista på forskare som kan svara på frågor om bland annat EU:s institutioner, svenskt och europeiskt valdeltagande, populistpartier och högerextrema partier, nationell och regional identitet, fransk-tyska relationer, opinionsundersökningar, Europarätt samt klimat-, jordbruks- och Östersjöfrågor i EU-politiken.

Listan nedan uppdateras löpande så gå in här för senaste versionen av listan.

Europeisk politik, EU:s administration, handels- och utrikesrelationer och europeisk integration
Niklas Bremberg, docent och lektor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Kan svara på frågor om suveränitet, legitimitet och demokrati i ett alltmer fragmenterat politiskt landskap i Europa, men även EU:s klimat-, utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s grannskapspolitik gentemot Nordafrika.
Epost: niklas.bremberg@statsvet.su.se
Telefon: 070-910 49 87

Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Specialiserad på EU och EU:s institutioner. Forskningen innefattar bland annat EU medlemsstaternas arbete mot desinformation och EU:s lagstiftning mot penningtvätt och terrorism.
Epost: ulrika.morth@statsvet.su.se
Telefon: 070-674 72 56

Alexander Katsaitis, biträdande lektor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Hans forskning fokuserar på interaktionen mellan beslutsfattare och intressegrupper, beslutsfattande förfaranden och transnationella partipolitiska kopplingar. Det syftar till att förbättra regeringars beslutsfattande genom evidensbaserade rekommendationer inom områdena styrning, transparens och ansvarsskyldighet.
Epost: a.katsaitis@statsvet.su.se
Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/2667966889

Jonas Tallberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen.
EU:s institutioner och Sverige i EU. Jonas är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer.
Epost: jonas.tallberg@statsvet.su.se
Telefon: 073-633 19 60

Jan Teorell, professor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Kan svara på frågor om svenskt och europeiskt valdeltagande.
E-post: jan.teorell@statsvet.su.se
Telefon: 070-868 18 91

Sirus Håfström Dehdari, biträdande lektor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Ekonomisk osäkerhet och stöd till högerextrema partier, nationell och regional identitet.
Epost: sirus.dehdari@statsvet.su.se
Telefon: 076-652 70 96

Rikard Forslid, professor vid Nationalekonomiska institutionen.
Specialiserad på internationell handel, ekonomisk geografi och miljöeffekter av internationell handel.
Epost: rikard.forslid@ne.su.se
Telefon: 070-832 09 77

Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen.
Opinionsundersökningar kontra valresultat. Specialiserad på allmän statistikproduktion och officiell statistik. Särskilt intresserad av opinionsundersökningar men också av generella statistiska metoder
E-post: dan.hedlin@stat.su.se
Telefon: 08-162975

Karl Sigfrid, doktorand vid Statistiska institutionen.
Specialiserad på valkompasser, hur de är konstruerade och vilken effekt de har på väljare.
Epost: karl.sigfrid@stat.su.se
Telefon: 076-3443512

Torbjörn Larsson, docent vid Statsvetenskapliga institutionen.
Specialiserad på hur EU:s administration fungerar, även forskat kring hur vissa länders statsskick har påverkats av EU-medlemskapet. Djupt insatt i Brexit, EU:s lagstiftningsprocess samt val och sammansättning av EU-kommissionen.
Epost: Torbjorn.larsson@statsvet.su.se
Telefon: 070-467 15 57

Ludvig Norman, docent och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen.
Specialiserad på EU, EU:s institutioner och populism inom Europa.
Epost: ludvig.norman@statsvet.su.se
Telefon: 073-319 24 94

Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.
Paul Levins forskning är inriktad på frågor om Turkiet i allmänhet, turkisk inrikes- och utrikespolitik, Turkiets relation till EU samt den turkiska och kurdiska diasporan i Sverige samt i viss mån även bredare frågor om internationell politik.
E-post: paul.t.levin@suits.su.se
Whatsapp: 073-7078888

Fredrik Charpentier Ljungqvist, professor vid Historiska institutionen.
Aktuell med en bok om hur pass lika Europas länder är – avseende ekonomi, demografi, folkhälsa, jämställdhet, kriminalitet, migration, politiska förhållanden – och hur skillnaderna mellan europeiska länder kraftigt minskat sedan millennieskiftet. Fokus också på skillnader i värderingar mellan åldersgrupper i olika länder.
E-post: fredrik.c.l@historia.su.se (bästa kontaktvägen)
Telefon: 070-662 07 28

Christophe Premat, docent och universitetslektor vid Romanska och klassiska institutionen.
Hans forskning fokuserar på hur Europa paradoxalt nog har underblåst retoriken hos populistpartier i Sydeuropa (Frankrike, Italien, Spanien). Han har även studerat de fransk-tyska relationerna som har präglat den europeiska integrationen.
E-post: christophe.premat@su.se
Telefon: 073-9470603

Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska
Forskar om högerpopulistiskt språkbruk inom ramen för ett europeiskt projekt om hur supportrar till högerpopulistiska partier kommunicerar i sociala medier. Studerar särskilt Alternative für Deutschland, men även Sverigedemokraterna på TikTok under EU-valkampanjen.
E-post: charlotta.brylla@tyska.su.se
Telefon: 073-9835348

Europarätt
Claes Granmar, docent och universitetslektor i europarätt vid Juridiska institutionen.
Claes Granmar arbetar med unionsrättens centrala delar såsom konstitutionella frågor, externa handelsrelationer och den inre marknaden, särskilt med avseende på digitaliseringsfrågor. Han har tidigare arbetet vid EFTA-domstolen.
Epost: claes.granmar@juridicum.su.se
Telefon: 070-777 08 32

Eleonora Rosati, professor i immaterialrätt med särskild inriktning på EU och nationella dimensioner av immaterialrätten (EU:s harmonisering av upphovsrätten, Europadomstolens roll vid upprätthållande av rättigheter på internet, EU:s varumärkesrätt etc.). Hon talar engelska och italienska.
Epost: eleonora.rosati@juridicum.su.se
Telefon: 08-16 41 60

Jaan Paju, docent i Europarätt vid Juridiska institutionen.
Jaan Paju specialiserar sig på spelregler för EU, konstitutionella perspektiv och institutionernas inbördes maktbalans, den fria personrörligheten, fri rörlighet för arbetstagare, EU-migranters rättigheter, EU:s reglering och samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem.
Epost: jaan.paju@juridicum.su.se
Telefon: 073-600 05 54

EU och cybersäkerhet
Stefan Axelsson, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Stefans forskningsfokus är cybersäkerhet, brottslighet, digital forensik och digital bevisföring.
Epost: stefan.axelsson@dsv.su.se
Telefon: 08-16 11 33, 076-883 35 02

Fredrik Blix, universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Expertis inom informationssäkerhet, cybersäkerhet, cyberattacker, digital hållbarhet och cyberpolicyer. Arbetade för några år sedan med cybersäkerhet och ISO-certifiering kopplat till det svenska valdatasystemet och Valmyndigheten.
Epost: blix@dsv.su.se
Telefon: 08-16 49 93, 070-777 79 17

Gazmend Huskaj, doktorand med inriktning på offensiva cyberoperationer vid Institutionen för data- och systemvetenskap samt chef för cybersäkerhet vid Geneva Centre for Security Policy (GCSP). Tidigare har han bland annat varit underrättelsechef i cyberrelaterade frågor inom Försvarsmakten. Forskar bland annat om hur AI-genererade desinformationsoperationer kan påverka valrörelser.
Forskningsfokus: antagonistiska hot, avskräckning, offensiva cyberoperationer, cyberspionage, cybersäkerhet, ekonomisk säkerhet, hotaktörer, statsaktörer, underrättelsetjänst, riskhantering, diplomatiska relationer, policyutveckling och policyanalys.
Kontakt: gazmend.huskaj@dsv.su.se, +41(0)77 205 26 28

Klimat-, jordbruks- och Östersjöfrågor i EU-politiken
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen.
Tidigare medlem i Klimatpolitiska rådet samt gästprofessor på London School of Economics and Political Science 2023/24. Karin Bäckstrand kan svara på frågor om civilsamhällets och internationella institutioners roll i klimatförhandlingar, EU:s klimatpolitik, och samspelet mellan nationellt beslutsfattande och internationella förhandlingar.
Epost: karin.backstrand@statsvet.su.se
Telefon: 070-565 96 97

Marlene Ågerstrand, docent i regulatorisk ekotoxikologi vid Institutionen för miljövetenskap.
Har forskningsfokus på EU:s kemikalielagstiftning: Marlene kan svara på frågor om vad som behöver göra för att stärka skyddet för människa och miljö från farliga kemikalier, och vetenskapens roll i beslutsfattande.
Epost: marlene.agerstrand@aces.su.se
Telefon: 070-744 19 35

Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.
EU:s kemikaliestrategi och riskbedömning av giftiga ämnen, inklusive blandningar av kemikalier, i vardagsmiljön
Mejl: christina.ruden@aces.su.se
Telefon: 070-493 31 01

Sofia Wikström, docent i marinekologi vid Östersjöcentrum.
Forskar om havsmiljön i Östersjön, biologisk mångfald och skydd och restaurering av hotade arter och habitat.
Epost: sofia.wikstrom@su.se
Telefon: 08-16 17 91

Henrik Svedäng, docent i fiskekologi vid Östersjöcentrum.
Fiske, fiskekvoter och fiskekologi. Fokus på sill, torsk och ålförvaltning och ekosystembaserat fiske.
Epost: henrik.svedang@su.se
Telefon: 076-618 55 88

Line Gordon, professor och chef för Stockholm Resilience Centre.
Är expert på hur jordbruk påverkar klimatet och vad som behövs för att göra den mer hållbar och hälsosam.
Epost: line.gordon@su.se
Telefon: 073-707 85 29

Telefon +46 8 16 40 90
E-post press@su.se