Tema

Sökresultat för: bedömning

Säkrare riskbedömning av hormonstörande ämnen

En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att det är viktigt att öka användbarheten av akademisk forskning (icke-standardiserade forskningsstudier) vid riskbedömning av hormonstörande ämnen. Traditionellt ges forskningsstudier ofta mindre vikt än standardiserade tester i riskbedömning. Men enligt avhandlingen är akademiska studier ofta bättre utformade för att undersöka känsliga effekter av dessa ämnen.

Hälsa & medicin

2 miljoner kronor till forskning om riskbedömning

För att bedöma risker för besvär i arbetet används olika metoder. Per Lindberg, forskare vid Högskolan i Gävle, tillhör en grupp forskare som har fått 2 miljoner kronor från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för att utvärdera hur tillförlitliga olika riskbedömningsmetoder är.

Samhälle & kultur

Tidig pedagogisk bedömning av små barn i förskolan

Svensk förskola är numera en del av en stark bedömningskultur. Små barns utveckling och lärande dokumenteras genom tester och kartläggningar och värderas med hjälp av olika diagnosmaterial. En avhandling från Göteborgs universitet visar hur förskolepersonal genom att göra pedagogiska dokumentationer av verksamheten även gör bedömningar av förskolebarn.

Samhälle & kultur

Expertsystem för bedömning av svenska bergmaterial

Tre forskare har genomfört ett pionjärförsök att sammanföra geologi- och ingenjörskunskaper och ta fram ett expertsystem för bedömning av de svenska bergmaterialens mekaniska egenskaper och i förlängningen skapa ett verktyg för rationellt utnyttjande av naturresurser.

Natur & teknik

Brister i bedömning av reell kompetens

Sedan 2003 går det att bli behörig till högre utbildning genom så kallad reell kompetens. Denna odokumenterade kunskap och erfarenhet bedöms och värderas av varje enskilt lärosäte. Tova Stenlund vid Umeå universitet ifrågasätter nu kvaliteten på bedömningen, och efterlyser en mer tillförlitlig och rättvis antagningsprocedur.

Samhälle & kultur

Vi måste sluta att betrakta bedömning som en helig ko

Vad som betraktas som vetenskaplig kvalitet varierar stort mellan olika discipliner och bedömare. Bedömningen påverkas också av experternas personliga smak. Det visar ny forskning. ”Vi måste sluta att betrakta bedömning som en helig ko. Låt oss helt enkelt ta upp bedömningsfrågorna på bordet och begripliggöra vad det är vi egentligen håller på med”. Det säger genusforskaren Lena Gemzöe i en intervju i det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv.

Samhälle & kultur

Matematikbedömning påverkar elevers lärande

Bedömningen har effekt på hur aktiva eleverna kan vara i matematikundervisningen. Innehållet i lärarens bedömning påverkar också elevens möjligheter att lära sig matematik. Det visar Lisa Björklund Boistrup i sin i sin doktorsavhandling i matematikdidaktik. Hennes beskrivning av de fyra vanligaste sätten att arbeta med bedömning i matematikklassrum idag är ett aktuellt och relevant underlag för lärare, skolledare och inte minst för beslutsfattare.

Natur & teknik

Riskbedömningar i vårdnadsmål håller inte måttet

Straffprocessen är i sig inget skydd för barn som löper risk att utsättas för övergrepp eller vanvård av en förälder. Många fall når inte så långt som till åtal och ett straff utesluter inte alltid fortsatt kontakt mellan barnet och den vuxne. Däremot kan kontakten begränsas i ett vårdnadsmål mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) . I en ny avhandling vid Juridicum, Stockholms universitet, argumenterar Anna Kaldal för att riskbedömningar i vårdnadsmål ska handläggas i samma ordning som en orosanmälan till de sociala myndigheterna och att samma krav på metod, dokumentation och presentation ska gälla i såväl vårdnads- och LVU-utredningar som i brottutredningar. Hon konstaterar även att beviskraven är lägre i de två förstnämnda måltyperna.

Samhälle & kultur

Avancerad bildanalys kan ge bättre riskbedömning vid åderförkalkning

Ultraljudsundersökning av halspulsådern är en patientvänlig och billig metod för att bedöma åderförkalkning, och därmed förutspå risken för hjärt-kärlsjukdomar. Peter Holdfeldt, som nyligen disputerade vid Chalmers, har utvecklat nya analysmetoder för ultraljudsbilder som kan ge säkrare och mer exakta bedömningar av åderförkalkningen.

Natur & teknik

”Kön påverkar domstolarnas bedömning av psykisk störning”

I en ny avhandling vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har Jenny Yourstone jämfört kvinnliga och manliga förövare dömda för olika våldsbrott. En slutsats är att kvinnorna oftare än männen bedöms vara psykiskt störda. En annan är att en snedvridning i den rättsliga beslutsprocessen med avseende på kön inte kan uteslutas.

Samhälle & kultur

Bedömning stöttar studenters lärande visar avhandling

– Betyg är ett alldeles för trubbigt instrument. En nyanserad och systematisk bedömning med hjälp av kriterier gör att studenten lär sig mer, visar min forskning. Studenten får en chans att förstå hur bedömningen går till och vad som krävs av henne/honom. I avhandlingen kopplas detta till några av de kompetenser en lärarstudent rustas med.

Samhälle & kultur

Behovsbedömning brister vid katastrofhjälp

Den första akademiska avhandlingen i Sverige som studerar internationella hälsoinsatser vid katastrofer presenteras nu vid Karolinska Institutet. Läkaren Johan von Schreeb visar där att internationella hjälpinsatser vid flera tillfällen skickats till ett katastrofområde utan att en kartläggning av behoven hos den drabbade befolkningen gjorts innan.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet