Tema

Behandling av personuppgifter vid enkät

Personuppgiftsansvarig
Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, tel. 08-546 44 000, är personuppgiftsansvarig. Dataskyddsombudet kan nås via e-post registrator@vr.se eller telefon 08-546 44 031.

Ändamål och rättsligt stöd
Vetenskapsrådet genomför en enkätundersökning för att få veta hur besökarna upplever webbplatsen forskning.se.

I enkätförfarandet kommer uppgifter om din IP-adress att ingå. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke.

Lagring av personuppgifter och skyddet för uppgifterna
Dina personuppgifter kommer att lämnas till och hanteras i ett enkätverktyg (Artologik Survey&Report) hos Vetenskapsrådet. Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för enkätförfarandet tills enkätsvaren har sammanställts. Därefter raderas personuppgifterna.

Personuppgifterna kommer att skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen. Uppgifterna kommer att hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

Den registrerades rättigheter
Du har rätt att få information om den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter och även rätt till rättelse eller radering av felaktiga uppgifter. Vidare har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, rikta klagomål till tillsynsmyndigheten och när som helst återta ett lämnat samtycke.