Tema

Klartecken för holdingbolagvid Växjö universitet

Växjö universitet har tidigare ansökt hos regeringen att få bilda ett holdingbolag i syfte att bedriva verksamhet inom ramen för Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre (VVBGC). Nu har utbildningsdepartementet meddelat att regeringen gett sitt medgivande till att universitetet får bilda ett holdingbolag knutet till lärosätet

Miljö & klimat

Virvlar och turbulens – ny avhandling utvecklar beräkningsteknik för fluider

Att förutsäga och beskriva hur en fluid (vätska eller gas) rör sig är väldigt komplicerat även om man endast studerar enkla system. Man är beroende av tidskrävande numeriska beräkningar. I en ny avhandling från Växjö universitet har fysikern Henrik Tryggeson studerat virvlar som lösning till ekvationer som styr hur en fluid rör sig. Ambitionen med avhandlingen var att med hjälp av exakta lösningar till ekvationerna (ej numeriska), beskriva virvlar i olika geometrier och deras koppling till turbulens.

Natur & teknik

En arbetsmarknadspolitik på lika villkor?

Den gängse bilden av svensk arbetsmarknadspolitik är den av ett väl sammanhållet system där alla arbetslösa kan få likartat stöd att finna arbete. Internationellt har den ofta lyfts fram som ett föredöme. I den svenska offentliga retoriken omhuldas de grupper av arbetslösa som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, framförallt ungdomar och nyanlända invandrare. Men hur väl stämmer bilden? Och hur fungerar arbetsmarknadspolitiken i verkligheten? Rickard Ulmestig, forskare i socialt arbete, ger en ganska bister bild i sin doktorsavhandling ”På gränsen till fattigvård? En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag”.

Samhälle & kultur

Hot och hotbilder studeras i ny bok. Växjöforskare studerar den svenska säkerhetspolitiska debatten ur olika perspektiv

I Sverige har en partipolitisk och massmedial debatt blossat upp om svensk säkerhet. I massmedier har det under flertalet år skrivits och talats om kriminella grupper och nätverk, med säte i Östeuropa, som påstås relativt fritt kunna verka över statsgränserna. Det målas upp hotbilder av en pågående ”invasion” av organiserad ekonomisk brottslighet, och detta belyser Silander och Klasson i sin bok.

Samhälle & kultur

Om modernitet och genus i ny avhandling om Stina Aronson

I en ny avhandling från Växjö universitet ”Den befriade sången. Stina Aronsons berättarkonst” undersöker litteraturvetaren Åsa Nilsson Skåve hur frågor kring modernitet och genus kommer till uttryck i den svenska författaren Stina Aronsons texter. Aronson debuterade 1921, men fick sitt genombrott betydligt senare, med boken ”Hitom himlen”, 1946.

Samhälle & kultur

Inkast – aktuell idrottsforskning i ny antologi

Blir hockeylaget bättre om man byter tränare? Förekommer etnisk lönediskriminering i fotbollsallsvenskan? Har alkohol mer med idrott att göra än vi vill tro? Vad betyder kvalitet i hälso- och fitnessbranschen? Svensk idrottsforskning handlade länge om fysiologi och medicin men idag är frågeställningarna betydligt bredare och inriktningarna fler. I en ny bok från Växjö universitet presenteras den framväxande forskningen i ämnet.

Samhälle & kultur

Linnéprofessur i träbyggnadsteknik

Teknologie doktor Erik Serrano, Lund har tilldelats Carl von Linnés professur i träbyggnadsteknik vid Växjö universitet. Linnéprofessuren är kopplad till den satsning på ett Centrum för byggande och boende i trä (CBBT) som universitetet gör i samverkan med SP Trätek och Södra samt Växjö kommuns fastighetskoncern KFAB.

Samhälle & kultur

Nya modeller för effektivare sökning på nätet

De flesta av oss har någon gång letat information på Internet. Ett utmärkt verktyg för att hitta vad man söker är Google och trots att webben innehåller flera miljarder dokument så hittar Google ofta vad vi söker. Men ibland är det svårt att komma på rätt sökord. Antingen får man inga träffar alls eller också sida upp och sida ner med dokument som helt enkelt inte innehåller den information man är ute efter. Problemet kan vara att sökorden är för ovanliga eller för vanliga, kanske tvetydiga eller så beskrivs det man söker efter med andra ord i dokumenten. Ett sätt att precisera sin sökning och därmed få bättre träffar är att använda flerordsuttryck, exempelvis ”Växjö universitet”, ”Former president Bill Clinton” eller ”Göran Persson”. I en ny avhandling från Växjö universitet presenterar Leif Grönqvist nya datamodeller för en effektivare informationssökning på nätet.

Natur & teknik

Lyckad start för VärnamoverketEuropeiskt centrum för bränsleforskningklart för nästa etapp

Sedan drygt två år är arbetena igång för att etablera ett nytt europeiskt forskningscentrum i Sverige. Centret ska utveckla tekniken för att ur förgasad biomassa få fram de mest miljövänliga, förnybara nya drivmedlen. Målet är nå upp till en betydligt högre totaleffektivitet än med dagens alternativbränslen och att använda skogen som råvarukälla.

Miljö & klimat

Från barn till elev i riskzon – ny avhandling om skolan som kategoriseringsarena

Vi har nog alla någon gång stött på dem, barnen som inte riktigt beter sig som andra barn, som är lite annorlunda. Som sitter och ritar när de förväntas lyssna eller som vandrar runt i klassrummet när de andra sitter och skriver. Vuxenvärlden finner ofta dessa barn besvärliga. I skolan hamnar de lätt i konflikt med de gängse normerna och blir definierade i ”riskzon”. Men vems agenda ska gälla när man definierar avvikelse? Mot vilken norm ska vi jämföras? Hur normal ska normaliteten vara? I en ny avhandling från Växjö universitet analyserar pedagogen Marianne Lundgren hur barn konstrueras som elever i riskzon i en pedagogisk praktik.

Samhälle & kultur

Hur sann är bilden av entreprenören? Ny avhandling utmanar våra föreställningar

Entreprenörskap är ett ord som förknippas med driftiga och innovativa personer. Framgångsrika människor som skapat egna framgångsrika företag. Men hur sann är egentligen denna bild? Och vilka konsekvenser får den? I en ny avhandling från Växjö universitet ”The Apocalypse of Entrepreneurship” utmanar entreprenörskapsforskaren Frederic Bill våra föreställningar.

Samhälle & kultur

Lärande mellan policy och praktik. Ny avhandling om villkoren för personalens lärande i skolans reformarbete

Stora förändringar har präglat utbildningspolitiken de senaste decennierna; förändringar som har berört alla skolformer inom det svenska skolväsendet. I en ny avhandling från Växjö universitet behandlar pedagogen Jan Håkansson frågan om skolreformers betydelse för skolans utveckling och då särskilt villkoren för lärarnas och rektorernas fördjupade reflektion och lärande. Jan Håkansson har följt tre reformprocesser under åren 1999-2004: lärares kompetensutveckling, införandet av projektarbetet i gymnasieskolan samt kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

Samhälle & kultur

Hur kan köpsågverk bättre möta kundernas krav genom att styra sin råvaruförsörjning?

Råvaruförsörjning är en strategiskt viktig aktivitet för köpsågverk. I takt med att sågverkens kunder ställer allt högre krav på produkter och service har också behoven av en förfinad styrning av råvaruförsörjningen ökat. Styrningen påverkas dock negativt av olika osäkerheter. I en ny avhandling från Växjö universitet identifierar Klara Helstad olika källor till osäkerhet som påverkar försörjningen och hur olika köpsågverk hanterar dessa osäkerheter. Resultaten från studien visar att köpsågverken ofta är i underläge i relationerna med leverantörer som kan vara både stora skogsföretag och små privata skogsägare.

Miljö & klimat

Kompisar och kamrater – ny avhandling om barns relationsskapande i vardagen

Barn spenderar större delen av sin vardag i grupp med jämnåriga barn. Detta är något som fortgår under en stor del av deras barn- och ungdomstid oavsett om de väljer det själva eller inte. Och det är tillsammans med andra barn de identifierar sig och socialiseras in i den kultur och i det samhälle de lever. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker pedagogen Maud Ihrskog vad det innebär att ha kompisar för barns identitetsskapande och socialisationsprocess.

Samhälle & kultur

Lukt och självantändning vid lagring av träbränslen. Ny avhandling från Växjö universitet

Bioenergi står för en femtedel av Sveriges energiförsörjning och är därmed den näst största energikällan, efter olja. Det vanligaste biobränslet i Sverige är olika sorters träbränslen, hyggesrester från skogsavverkning eller restprodukter från den träbearbetande industrin. Den största delen av biobränslet körs direkt från skogen till värmeverken för förbränning, men ungefär tio procent lagras på terminallagringsplatser en längre tid. Terminallagringen utgör en buffert för kalla vinterdagar och under storhelger när det inte hämtas något bränsle från skogen. Mängden lagrat skogsmaterial har även ökat efter stormen Gudrun. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Katarina Rupar-Gadd olika aspekter av lukt och självantändning vid lagring av träbränslen.

Natur & teknik