Tema

Snart kan ett blodprov avslöja din livsstil

Personer som snusar har avsevärt högre halter av proteinet cornulin i blodet än icke-snusare. Det är däremot ännu inte klarlagt om de högre halterna i sig innebär någon förhöjd sjukdomsrisk.
– Kunskap om sambandet är värdefull om man ska använda blodmarkörer för sjukdomar, säger Robin Myte, doktorand vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Musikens makt i kulturpolitiken

Hur hänger musik ihop med kulturpolitik och plats? Genom att studera hur musicerandet i Dalarna organiseras kan vi se hur kulturpolitiska termer definieras och används för att forma, upprätthålla och ifrågasätta såväl villkor för musikskapande som bilden av Dalarna.

Samhälle & kultur
Läs mer

Nyfödda med låg vikt behöver järntillskott

Barn som väger under två och ett halvt kilo vid födelsen löper risk att bli fortsatt underviktiga. De kan senare i livet få såväl kognitiva svårigheter som diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Ett tidigt tillskott av järn verkar dock kunna ge ett visst skydd. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Daggmaskar som ekologiska värstingar

I Nordamerika är spridningen av europeiska daggmaskar ett vedertaget miljöproblem. De har visat sig kapabla att förändra hela skogsekosystem. Den svenska synen på daggmasken som idel jordförbättrare kan behöva ändras, menar forskare vid Umeå universitet. Daggmaskar som hör hemma i trädgården har visat sig överleva och sprider sig nu i skyddade nationalparksområden längst i norr.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Jakten efter nya, okända föroreningar

Avlopp

Enskilda avlopp och andra små avloppsreningsanläggningar används över hela världen för att behandla avloppsvatten när storskaliga reningsverk inte är ekonomiskt försvarbara. Det är välkänt att utsläpp av obehandlat avloppsvatten i miljön kan leda till vattenburna sjukdomar och igenväxning. Effekter av utsläpp av organiska föroreningar från små avlopp är däremot relativt okänt.

Hälsa & medicinMiljö
Läs mer

Hög inkomst ger bättre vård

bed

Män med hög inkomst som diagnostiseras med prostatacancer får mer aktiv behandling än låginkomsttagare. En studie som gjorts av forskare vid bland annat Umeå universitet visar på statistiskt säkerställda skillnader efter inkomst både ifråga om när behandling sätts in och chansen att överleva.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet