Tema

Forskningsnyheter från Högskolan Väst.

Lärare blir friskare när de själva lär

Att det finns en koppling mellan lärande och hälsa bekräftas i en studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet. Studien visar att lärares hälsa påverkas av hur mycket de själva lär sig på arbetsplatsen. 229 lärare i Västra Götaland fick svara på en enkät som innehöll frågor om hälsa, kvalitet och arbetsintegrerat lärande. Resultaten visade på en tydlig koppling mellan dessa tre faktorer.

Samhälle & kultur
Läs mer

Flerdimensionella betyg förutsäger studieframgång

Betyg är bra på att förutspå framtida studieresultat och därför ett bra instrument för urval till både gymnasieskola och till högre studier. En bidragande orsak är att lärare inte bara väger in ämneskunskaper utan även sociala aspekter och elevbeteende när de sätter betygen, något som emellertid inte har stöd i skolans styrdokument. Det visar en avhandling i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Utbildning & skola
Läs mer

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

I det digitala samhället förmedlas information inte bara genom skriven text – bilden och det visuella får allt större betydelse. Den här utvecklingen påverkar förutsättningarna för hur barn lär sig läsa och skriva i skolan. Enligt forskare vid Högskolan Väst, dominerar traditionell text fortfarande undervisningen. Skolan behöver utveckla arbetsformer som lär barnen att arbeta med olika uttryck.

Samhälle & kultur
Läs mer

Majoriteten av fattiga barn finns i invandrarfamiljer

Barn är överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. Trenden har funnits sedan andra världskriget. Gruppen som är mest utsatt är barn till invandrare. Men även andelen ensamstående föräldrar med barn som får stöd har ökat kraftigt. Och en grupp som är helt bortglömd är funktionshindrade barn och barn till föräldrar med funktionshinder.

Samhälle & kultur
Läs mer

Lättare bilar med ny robotstyrd svetsmetod

Med en svetsteknik som kallas friktionsomrörningssvetsning, kan bilindustrin använda tunnare plåtar när de bygger bilar. Inga nitar eller punktsvetsar behövs längre i fogarna på bilens chassi och det går att göra hybridfogar – foga ihop olika material som aluminium och stål. Tack vara robotiseringen kan svetsningen också göras tredimensionellt, vilket gör att även små och komplicerade komponenter kan fogas ihop.

Natur & teknik
Läs mer

Nanopartiklar i flygmotorers ytskikt tredubblar livslängden och minskar bränsleförbrukning

Forskare vid Högskolan Väst har börjat använda nanopartiklar i de värmeisolerande ytskikt som skyddar flygmotorer från hetta. I forskarnas tester ökade livslängden med över 300 procent. Detta är något som intresserar både flygindustrin och gasturbinindustrin i allra högsta grad och förhoppningen är att motorer med de nya skikten ska vara i produktion inom två år.

Natur & teknik
Läs mer

Ny metod för att upptäcka svetsdefekter på flygmotorer utvecklas

Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Väst och GKN Aerospace i Sverige och Tecnitest Ingenieros och IK4 Lortek i Spanien har beviljats forskningsmedel inom Air Transport Net * samarbetet. Högskolan Väst och GKN Aerospace kommer gemensamt utveckla ett system som automatiskt upptäcker brister i svåråtkomliga svetsar på flygmotorkomponenter. Samtidigt kommer Tecnitest Ingenieros och IK4 Lortek att utveckla en produkt som kan utföra detta. Det gemensamma målet är en mer effektiv kontrollmetod och ett tillförlitligt instrument.

Natur & teknik
Läs mer

Bättre kunskap om farliga svetsdefekter

En mycket stor del av alla konstruktioner runt omkring oss byggs samman genom svetsning. Det har varit känt länge att svetsar kan innehålla mikrodefekter, som försämrar hållfasthet och livslängd på konstruktionerna. I en ny avhandling avslöjas hur dessa defekter bildas, något som hitintills varit okänt. Med denna nya kunskap kan man minska mängden defekter och åstadkomma bättre produkter.

Natur & teknik
Läs mer

Forskare skapar elastisk keramik

Keramik gör nytta i gasturbiners och flygmotorers brännkammare som värmeisolerande ytskikt på metallen. Men keramikskikten utsätts för stora påfrestningar när de enorma temperaturväxlingarna gör att materialen omväxlande expanderar och krymper. Därför försöker forskare på Högskolan Väst göra skikten elastiska.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet