Tema

Så ska nya utbrott av mjältbrand förhindras

Sommaren 2016 drabbades ekoparken Omberg i Östergötland av ett mjältbrandsutbrott där såväl tama som vilda djur drabbades. Smittspridningen var mer omfattande än vad som setts i modern tid. Nu ska forskarna säkra materail och data från utbrottet för att förebygga liknande sjukdomsutbrott i framtiden.

Miljö & klimat

​​​​Så går vi mot en giftfri miljö

Det behövs en kunskapsbas som omfattar hur kemikalier sprids och sedan återfinns i komplexa blandningar, vilka risker som finns med kemikalieexponering samt hur man ska välja mellan olika åtgärder. Formas har därför tagit fram en analys av hur svensk forskning ska bidra till att uppnå en giftfri miljö.

Miljö & klimat

Hållbart samhälle kräver världsledande forskning

Mänskligheten står inför stora utmaningar med bland annat stigande medeltemperatur, minskande biologisk mångfald, havsförsurning, miljöföroreningar och hög urbaniseringstakt. Formas underlag till 2016 års proposition om forskning, innovation och högre utbildning pekar på vikten av stark, internationellt ledande forskning till stöd för en hållbar utveckling, samt på behovet av ökad användning av forskningen i samhället.

Miljö & klimat

Kan vi tackla det nya klimatet?

Klimatanpassade hus, bensin tillverkad av bakterier, skatt på växthusgaser, och hur ska ansvaret fördelas mellan individ och stat? Det är några frågor och förslag till lösningar på hur vi i Sverige kan anpassa oss och hantera klimatförändringarna. I Formas nya pocketbok Kan vi tackla det nya klimatet? presenterar 18 forskare sina förslag till lösningar.

Samhälle & kultur

Ytterligare 12 miljoner kronor till forskning om skogsbranden i Västmanland

Branden i Västmanland hösten 2014 beskrivs som den mest omfattande i Sverige under modern tid. Branden orsakade mänskligt lidande samt krävde betydande insatser på såväl lokal, regional som nationell nivå. Formas utlyste alldeles efter branden 15 miljoner kronor för snabba forskningsinsatser och för att samla in material och data över branden och dess konsekvenser.

Samhälle & kultur

77 miljoner till forskning om skogsråvara och biomassa

Framtagning av nya trädsorter som växer så det knakar samtidigt som de är lämpliga för flera användningsområden; Modeller för att övervaka och minska utbredningen av contortatallen i landet; Granar som inte har röta och som på ett hållbart sätt kan erbjuda en rad ekosystemtjänster; Skötselåtgärder för att långsiktigt säkra biologisk mångfald och naturvärden i unga gallringsbestånd.

Natur & teknik

108 miljoner till forskning inom hållbart samhällsbyggande

Kommunerna har en nyckelroll inom hållbart samhällsbyggande och ansvarar för byggande av skolor, daghem, äldreboende med mera. Hur ökar man samarbetet mellan universitet och kommuner? Om detta handlar ett av de 17 projekt som beviljas medel från Formas. Ett annat projekt undersöker forskarna hur städerna ska ställa om och bli bättre rustade för klimatrelaterade risker.

Samhälle & kultur

Satsning på ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Samhälle & kultur

17 miljoner till forskning om branden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland 2014 har haft förödande effekter på miljön och stor påverkan på boende i kringliggande samhällen. Många frågor dyker upp efter skogsbranden. Formas har beslutat att bevilja 17 miljoner kronor till sex forskningsprojekt som ska studera effekter av branden och hur man kan minimera olika slags skador.

Samhälle & kultur

85 miljoner till forskning för nya skogsråvaror och biomassa

– Svensk skogsindustri behöver ställa om från traditionell produktion av virkesråvara och massa till en mer varierad och hållbar produktion av biobaserade produkter, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas. Det har kommit in flera spännande idéer och ansökningar och det känns väldigt roligt att vi kan göra den här stora satsningen.

Natur & teknik

15 miljoner till forskning om skogsbrandens konsekvenser

Branden i Västmanland beskrivs som den mest omfattande i Sverige under modern tid och har medfört betydande insatser på såväl lokal, regional som nationell nivå. Forskningsrådet Formas utlyser nu 15 miljoner kronor till forskning om spridningen och hanteringen av branden och om de konsekvenser som branden medfört och deras hantering.

Samhälle & kultur

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

Ett av riksdagens miljömål är målet om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka så att riksdagens miljömål uppfylls? Går det att utveckla en platsspecifik metodik för riskbedömningar som skyddar mark- och vattenmiljön? Idag beviljade Formas forskarråd medel till tre forskargrupper som ska studera några av dessa frågor.

Samhälle & kultur

Internationella gästforskare inom Hållbart samhällsbyggande

Världen står inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringar, annan miljöpåverkan, demografisk utveckling samt sociala och infrastrukturella problem. Syftet med detta projekt är att svenska forskare och gästforskare från England ska samverka runt olika experiment i Urbana Labs. Forskningen ska kopplas till praktik inom hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Samhälle & kultur

Attraktiva, ekologiskt och ekonomiskt hållbara städer

Många städer i Europa har drabbats hårt av den ekonomiska krisen medan andra drabbats mindre. Vad beror det på? Går ekonomisk återhämtningsförmåga hand i hand med högre social välfärd? Och hur kan Europas städer ge sina innevånare ekonomiskt välstånd och social sammanhållning och samtidigt uppnå en hållbar miljö i staden?

Samhälle & kultur

Forskning kring hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Hur optimerar vi användandet av åkermarken? Kan ett mer mångfaldigt jordbruk med både ettåriga och perenna grödor bidra till att öka hållbarheten i dagens jordbruk? Vad krävs för att utveckla en hållbar storskalig odling av makroalger? Hur kan produktionen av eftertraktade produkter som fläckig havskatt och hummer effektiviseras?

Samhälle & kultur

Mer pengar till forskning om skogsråvaror och biomassa

Nu har Formas forskarråd beslutat att utlysa ytterligare 75 miljoner kronor till forskning och utveckling inom hållbar produktion av skogsråvaror och biomassa. Syftet med utlysningen är att få fram ny kunskap inom området, att stärka svensk forskning samt att öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Samhälle & kultur

15 miljoner kronor på livsmedelsforskning

Ett av EUs mål inom livsmedelsområdet är att garantera att EUs växande befolkning har tillgång till säkra, näringsrika, ekonomiskt överkomliga och nyttiga livsmedel – samtidigt som hänsyn tas till ekologisk hållbarhet när livsmedlen tas fram. Som ett led i detta, beviljar det europeiska nätverket SUSFOOD cirka 100 miljoner kronor till nio projekt.

Samhälle & kultur

Sverige och Kina samarbetar om forskning

Svenska forskningsfinansiärer i samarbete med kinesiska, fördelar drygt 174 miljoner kronor till forskare. Tillsammas ska de finansiera forskning som på olika sätt tar sig an den ökande antibiotika­resistens som påverkar både människor som djur. Bland de beviljade bidragen står även miljöproblem i fokus.

Samhälle & kultur