Tema

Rödbetsjuice har positiv effekt vid svår hjärt-lungsjukdom

Ett regelbundet intag av rödbetsjuice har positiv effekt på hälsan hos patienter med den svåra hjärt-lungsjukdomen PAH (pulmonell arteriell hypertension). Det framgår av en patientstudie på Akademiska sjukhuset. Ökad produktion av kväveoxid i lungorna, och ökad prestationsförmåga i relation till syreupptagningsförmågan är några medicinska effekter som noterades.

Hälsa & medicin

Fördelarna med torra blodprover

En droppe blod på ett filterpapper, låt torka och lagra i millimeterstora cirklar för framtida diagnostik – betydligt enklare än dagens resurskrävande metod med nedfrysta blodprover i plaströr.
– Det här betyder att man själv enkelt kan sticka sig i fingret och skicka in en torkad blodfläck med post, säger Ulf Landegren, professor i molekylär diagnostik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Cytostatika och immunterapi i jämförelse

Lungcancer är fortfarande den dödligaste cancerformen i Sverige. En orsak är att sjukdomen ofta upptäcks sent när den hunnit sprida sig. Tidigare har cytostatika varit förstahandsval vid den vanigaste formen av lungcancer, men nu startar den första studien i sitt slag i världen där cytostatika jämförs med två sorters immunstimulerande läkemedel.

Hälsa & medicin

Finmaskig diagnostik av genmutationer – för effektivare cancerbehandling

Läkemedelsbehandling av patienter med cancersjukdom behöver alltmer anpassas till tumörens unika genförändringar. På Akademiska sjukhuset kan nu mutationer i ett 30-tal cancergener analyseras i vävnadsprover med hjälp av modern sekvenseringsteknologi. En mer träffsäker diagnostik underlättar mer individuellt anpassade behandlingar vid bland annat tjocktarmscancer.

Hälsa & medicin

Studie ska minska trycksår

Trycksår är en av de absolut vanligaste vårdskadorna. SKL:s återkommande mätningar visar att i genomsnitt 14 procent av inneliggande patienter har trycksår. En ny satsning på Akademiska sjukhuset, Uppsala, syftar till att öka kunskapen om förebyggande insatser och öka användningen av olika hjälpmedel, men också göra patienterna mer delaktiga .

Hälsa & medicin

Stamceller i kombination med cochlea­implantat ger nytt hopp för döva

Utvecklingen för att återställa hörseln har gått starkt framåt de senaste åren. Forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet medverkar i ett nystartat EU-projekt, OTOSTEM, inriktat på att med hjälp av stamceller återskapa mer hörsel och erbjuda döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel bättre livskvalitet.

Hälsa & medicin

Strömstötar som tidig behandling kan öka överlevnad vid bukspottkörtelcancer  

Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första center i norra Europa införde Akademiska sjukhuset hösten 2011 en ny behandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett tjugotal patienter fått strömbehandling utan allvarliga komplikationer, förutom en patient som fått en allvarlig blödningskomplikation. Från hösten startar en ny forskningsstudie där behandlingen sätts in tidigare med målet att minska risken för spridning och återfall.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet