Tema

Problem med tandfyllning ofta stressrelaterade

Hur påverkar psykologiska faktorer symtomen hos patienter som relaterar sina besvär till tandfyllningsmaterial? För vissa patienter kan svårighet att sätta gränser i kombination med höga krav utifrån resultera i stressrelaterade symtom som trötthet och koncentrationssvårigheter, vilka kan tolkas som om de var relaterade till tandfyllningsmaterial, menar Lena Mårell doktorand vid Institutionen för odontologi.

Patienter med en komplex symtombild, i form av både allmänna symtom och lokala symtom i munnen, har en sämre prognos för att kunna tillfriskna jämfört med de som enbart rapporterar lokala symtom. Samtidigt uppvisar de i psykologiska tester många gånger en personlighet som har svårare att hantera stress. Detta framgår av en ny avhandling vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Lena Mårell, doktorand vid Institutionen för odontologi, fokuserat på hur psykologiska faktorer som patientens självbild och förmåga att hantera stress påverkar symtomen hos patienter som relaterar sina besvär till tandfyllningsmaterial.

Oron för biverkningar som orsakas av tandfyllningsmaterial har funnits länge. Hälsoeffekter av tandfyllningsmaterial, främst amalgam, och vad som händer när amalgamfyllningar ersätts med andra fyllningsmaterial har studerats under lång tid. Men det finns inga resultat som på ett övertygande sätt uppvisar ett samband mellan rapporterade symtom och amalgamfyllningar. Inom tandvården har amalgam ersatts av andra tandfyllningsmaterial.

Svårt att sätta gränser
– Studien visar att de patienter som rapporterat att de har hälsoproblem orsakade av tandfyllningsmaterial, vare sig det handlar om endast lokala symtom eller en komplex symtombild, är mer impulsiva och har en mer positiv självbild, vilket kan resultera i svårigheter att sätta gränser, jämfört med en kontrollgrupp, menar Lena Mårell.

– För vissa patienter kan svårighet att sätta gränser i kombination med höga krav utifrån resultera i stressrelaterade symtom såsom trötthet och koncentrationssvårigheter, vilka kan tolkas som om de var relaterade till tandfyllningsmaterial,.

Studien är baserad på kliniska undersökningar och en enkät som skickades ut till 614 patienter som remitterats till Utredningsenheten på Tandläkarhögskolan i Umeå för besvär de själva eller deras tandläkare relaterade till tandfyllningsmaterial. Syftet med studien var att utvärdera förändringar i självrapporterat hälsoläge över tid och att utvärdera om patienternas symtombild påverkade tillfriskningsprognosen samt om genomförda utbyten av tandfyllningsmaterial påverkade upplevd hälsa och symtom.

Resultaten visade att patienter med en komplex symtombild hade en mer ogynnsam prognos när det gällde kvarstående besvär jämfört med de som enbart hade lokala symtom. Patienter som rapporterade en komplex symtombild var dessutom mer stressade jämfört med patienterna med enbart lokala symtom samt kontrollgruppen. Vidare rapporterade patienterna en förbättring av både välbefinnande och hälsa trots att de generella symtomen hade ökat, en paradoxal motsägelse som tyder på att symtom relaterade till tandfyllningsmaterial ibland kan vara psykosomatiska.

Lena Mårell är från Umeå. Förutom sina doktorandstudier så arbetar Lena Mårell som tandläkare på Tandläkarhögskolan på Norrlands universitetssjukhus.

Avhandling:
På fredag den 5 februari försvarar Lena Mårell, Institutionen för odontologi, sin avhandling med titeln: En multidisciplinär studie på patienter med symtom relaterade till tandersättningsmaterial. (Engelsk titel: A multidisciplinary study of patients with signs or symptoms attributed to dental restorative materials). Opponent: Professor Nils-Roar Gjerdet, Institutt for klinisk odontologi/Odontologiske biomateriale, Universitetet i Bergen, Bergen. Huvudhandledare: Anders Berglund.

För mer information:
Lena Mårell, Institutionen för odontologi, Avdelningen för kariologi, Umeå universitet. Telefon: 090-785 60 40 E-post: lena.marell@umu.se

Problem med tandfyllning ofta stressrelaterade

 lästid ~ 2 min