Tema

Statlig satsning på mest sjuka äldre utvärderad

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter i landet som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Det vill säga människor som har omfattande vårdinsatser från flera verksamheter både inom kommun och landsting. Stimulansmedlen som delades ut till försöksverksamheterna omfattade totalt 210 miljoner kronor under tre år. I utvärderingsuppdraget ingick också att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre.

Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging Research Center (ARC) tillsammans med Stockholms läns Äldrecentrum.

Rapporten visar att det finns stora utmaningar men att verksamheterna tagit steg på vägen.

– Projekten visar på värdet av samverkan mellan aktörer. Medarbetare har fått en ökad kunskap om och förståelse för varandras roller och kompetens. Men vi blir både hoppfulla och pessimistiska. Hoppfulla därför att det finns så mycket engagerad personal som visar att det går att åstadkomma förändringar. Pessimistiska för att det är så lite intresse att lära av och utveckla det som prövats. Knappt hälften av försöksverksamheterna lever vidare helt eller delvis, säger Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Målet med utvärderingen var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling.

I rapporten beskrivs exempelvis projekt för in- och utskrivning från sjukhus, försök med individuell samordnare samt med samlokalisering av verksamheter för att främja teamarbete över ansvarsgränser och målgrupper.

En svårighet för försöksverksamheterna var att identifiera målgruppen, de mest sjuka äldre.

– Ju tydligare projekten kunnat identifiera de mest sjuka äldre, desto mer framgångsrika har de varit. Vi har därför valt att ge en bakgrund till de olika definitioner som finns av målgruppen, säger Chatrin Engbo.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att sprida kunskap och väcka nya idéer. Vi efterlyser också nya satsningar, där modeller för en samordnad vård och omsorg kan prövas och följas upp forskningsmässigt på ett sådant sätt att det går att dra slutsatser om modellernas brister och förtjänster, säger Chatrin Engbo.

FAKTA
Ladda ned Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) och dess bilagor här: http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/nationellaexempel/

Läs mer om Aging Research Center (ARC): www.ki-su-arc.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

Kontaktinformation
Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 08-690 58 09, chatrin.engbo@aldrecentrum.se

Statlig satsning på mest sjuka äldre utvärderad

 lästid ~ 2 min