Tema

Vetenskapsrådet beviljar 117 miljoner till genusforskning

Vetenskapsrådet har nyligen tagit beslut om bidrag i årets stora utlysningar. Bland de beviljade projekten finns närmare tjugo inom genusforskning. I projektet ”Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid” deltar nio genusforskare från fem olika lärosäten.

Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet,
är en av forskarna i projektet ”Slöja, regnbågsflagga och manga. Om
genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid”, som
har tilldelats 17,5 miljoner kronor inom utlysningen för humaniora och
samhällsvetenskap.

– Centralt är att vi vill bidra till att möjliggöra fler berättelser, med inriktning på civilsamhället och politisk kamp för förändring, än de berättelser som är dominanta i väst i dag och som om och om igen sätter Europa i centrum. Vi vill också bidra till att utmana uppdelningen mellan sekularitet och religion. Slöjan, regnbågsflaggan och manga är exempel på kulturella produkter som vi kommer att följa, för att lära mer om transnationella gemenskaper, genus och sexualitet, säger Lena Martinsson.

Projektet börjar nästa år och ska pågå i fem år. Förutom Lena Martinsson deltar Anna Johansson, Högskolan i Trollhättan, Linda Berg, Umeå universitet, Pia Laskar, Linköpings universitet, Diana Mulinari, Lunds universitet, samt Cathrine Wasshede, Erika Alm, Mikela Lundahl och Mona Lilja, Göteborgs universitet.

De 20 projekten innebär en satsning på drygt 117 miljoner kronor för projekt som vi har identifierat som genusinriktad forskning. Projekten ryms inom satsningar för utvecklings- och utbildningsforskning, humaniora och samhälle samt medicin och hälsa. Totalt beviljas drygt 1 miljard kronor inom ramen för dessa fyra ämnesområden. Mer statistik hittar du på Vetenskapsrådets hemsida.

Andra forskningsprojekt med genusinriktning som tilldelats pengar är:

”An evaluation of a model that reduces sexually transmitted infections and improves treatment access among men who have sex with men in Tanzania”, Anette Agardh, Lunds universitet.

”Att framträda som framgångsrik student: En komparativ studie om män, maskuliniteter och självvärdesskyddande strategier i konkurrensorienterande miljöer”, Anne-Sofie Nyström, Uppsala
universitet.

”Att sätta genusperspektiv på boendet? Ett intersektionellt perspektiv på bostadsförsörjningen och stadsplaneringen med fokus på genusrelationer i Sverige”, Irene Molina, Uppsala universitet.

”Climate Disasters and Gendered Violence in Asia: Vulnerability and (In)Security in the Aftermath of Catastrophes in Pakistan, the Philippines, and Vietnam”, Helle Rydström, Lunds universitet

”Conflict-Related Sexual Violences: Understanding What, When and Why”, Maria Stern, Göteborgs universitet.

”Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets-, språk- och kommunikationsförmågor: en interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning”, Hillevi Lenz-Taguchi, Stockholms universitet.

”Gender and pro-poor agricultural growth: nonfarm/farm linkages and village dynamics in sub-Saharan Africa”, Agnes Andersson, Lunds universitet.

”Hur kan man utveckla hållbara interventionsmodeller för att undvika att patienter kränks? Ett avslutande projekt i en mångårig forskning om interventioner mot kränkningar i vården”, Barbro Wijma, Linköpings universitet.

”Inequality and insurgency in India: a disaggregated analysis of the link between gender inequality and armed conflict”, Erika Forsberg, Uppsala universitet.

”Intimitetens sociala former: Närhetspraktik och identitet i kollektivt boende, husdjursrelationer och pardans”, Maria Törnqvist, Institutet för framtidsstudier.

”Kön och jämställdhet i medierna i ett globalt perspektiv”, Monica Djerf-Pierre, Göteborgs universitet.

”Lärarutbildares naturvetenskap under lupp – en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen”, Kristina Andersson, Uppsala universitet.

”Normativitetens olika former”, Matti Eklund, Uppsala universitet.

”Retorisk feminism: genus, videokonst och politiska ställningstaganden 1970-2010”, Malin Hedlin Haydn, Stockholms universitet.

”Vem är hen? Attityder till och kognitiva effekter av ett könsneutralt pronomen”, Marie Gustafsson Sendén, Stockholms universitet.

”Vad skall en mamma och pappa göra? Mentala representationer uttryckta genom implicit och explicit social kunskap hos barn och vuxna”, Anette Sundqvist, Linköpings universitet.

”Våldtäkt i Sverige 1990-2013. Ett historiskt och intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom olika genrer”, Monika Edgren, Malmö högskola.

”Women, War Trauma, and Peace Building: Gendered Attitudes in Sierra Leone and Liberia”, Karen Brounéus, Lunds universitet.

”Samboende och familjekomplexitet”, Elizabeth Thomson, Stockholms universitet

”Skolbetyg, kognitiv prestation, och utbildningsval: Samspel mellan genus och samhällsförändring”, Agneta Herlitz, Karolinska institutet.

Mer information om de forskningsprojekt som fått pengar i Vetenskapsrådets stora utlysning i år finner du på Vetenskapsrådets hemsida.

Artikeln är först publicerad här.

Kontaktinformation
Text: Inga-Bodil Ekselius

Vetenskapsrådet beviljar 117 miljoner till genusforskning

 lästid ~ 3 min